Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/216/12 Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106,poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 j ust. 2, art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Suwałki od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana metodą określoną w art. 6 j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) Od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 24,00 zł;

2) Od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 48,00 zł;

3) Od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób i więcej) w wysokości 62,00 zł.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) Od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 16,00 zł;

2) Od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 32,00 zł;

3) Od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób i więcej) w wysokości 41,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) o pojemności 0,11 m3- w wysokości 30,00 zł;

2) o pojemności 0,24 m3- w wysokości 50,00 zł;

3) o pojemności 1,1 m3- w wysokości 110,00 zł;

4) o pojemności 7,0 m3- wysokości 700,00 zł.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 0,11 m3- w wysokości 13,00 zł;

2) o pojemności 0,24 m3- w wysokości 22,00 zł;

3) o pojemności 1,1 m3- w wysokości 66,00 zł;

4) o pojemności 7,0 m3- w wysokości 420,00 zł.

§ 4. 1. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn stawek określonych w § 3 ust. 1 oraz ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki określonym odrębną uchwałą.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymiw sposób selektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie sumę iloczynów stawek określonych w § 3 ust. 2 oraz ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych oraz surowcowych o określonej pojemności ustalonej zgodniez regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki określonym odrębną uchwałą oraz odpowiednio.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność przyjęta będzie na podstawie deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w § 4 określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe