Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/221/12 Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012, poz.642, poz. 908) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXI/180/04 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 2004 r.w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2004 r. Nr 173, poz. 2302) §13 ust. 2. pkt. 1. otrzymuje następujące brzmienie:

Przebród.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe