Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/222/12 Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/189/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/189/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, zasad i warunków ich korzystania, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Suwałki, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/222/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suwałki, stanowiących własność lub będących w zarządzie przez Gminę Suwałki, udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

Lp.

Lokalizacja

Nazwa Przystanku

1.

Sobolewo

Sobolewo II

2.

Biała Woda

Biała Woda lasek

3.

Burdeniszki

Burdeniszki

4.

Zielone Kamedulskie

Zielone Kamedulskie os.

5.

Nowa Wieś

Nowa Wieś

6.

Płociczno-Osiedle

Dubowo Pierwsze n/z

7

Płociczno-Osiedle

Pijawne Ruskie

8

Krzywe

Wigierski Parka Narodowy

9

Stary Folwark

Zespół Szkół w Starym Folwarku

10

Stary Folwark

Punkt przedszkolny w Starym Folwarku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe