Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/286/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz szkół policealnych, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 42 ust. 7 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.[2]) ) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/350/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz szkół policealnych, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin , bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podlaskiego(Dz. U. z 2009 r. Nr 143, poz. 1545), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze:

1) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, słuchaczami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku nauczyciela w nauczycielskich kolegiach języków obcych wynosi 14 godzin,

2) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze w placówkach doskonalenia nauczycieli i w bibliotekach pedagogicznych określa Załącznik nr 2,

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych przez pedagogów i psychologów zatrudnionych w pełnym wymiarze wynosi 28 godzin.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


[1]) Zmiany w powołanej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

[2]) Zmiany w powołanej ustawie zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 , Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe