Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/290/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm[1]) ) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.[2]) ), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XIX/201/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Bogdan Dyjuk


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/290/12
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21.12.2012 r.

STATUT
Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej- Curie w Białymstoku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zwane dalej "Centrum" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Centrum wykonuje Województwo Podlaskie.

3. Działania Centrum obejmują terytorium województwa podlaskiego.

4. Siedzibą Centrum jest miasto Białystok.

§ 2. Centrum działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,poz. 654 ze zm.), zwanej w dalszej części statutu "ustawą",

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, , poz. 1027 ze zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

6) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania Centrum

§ 3. 1. Celem działania Centrum jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

2. Do podstawowych zadań Centrum należy:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych i innych niż szpitalne,

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych,

3) wykonywanie badań diagnostycznych dla innych podmiotów leczniczych,

4) prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy i p.poż.

5) kształcenie, dokształcanie osób wykonujących zawody medyczne,

6) prowadzenie działalności profilaktycznej oraz opracowywanie stosownych wniosków dot. lecznictwa onkologicznego i opieki onkologicznej,

7) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości, statystyki medycznej oraz podlaskiego rejestru nowotworów,

8) współpraca z instytutami naukowymi, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami prowadzącymi badania naukowe,

9) realizacja zadań określonych przepisami prawa z zakresu obronności państwa,

10) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

3. Centrum może także wykonywać działalność gospodarczą w szczególności w zakresie:

1) usług diagnostycznych,

2) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, gruntów i sprzętu,

3) usług sterylizacji,

4) prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych,

5) organizacji szkoleń, konferencji,

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§ 4. 1. Centrum może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.

2. Centrum udostępnia uczelniom medycznym swoją bazę, na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy uczelniami medycznymi a Centrum.

3. Udostępnienie bazy Centrum na potrzeby dydaktyczne nie może ograniczać rodzaju, zakresu i dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w statucie Centrum.

Rozdział 3.
Organy Centrum

§ 5. Organami Centrum są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 6. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Centrum.

3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.

4. Podczas nieobecności Dyrektora Centrum kieruje Jego Zastępca. W przypadku nieobecności Dyrektora i jego Zastępcy, Centrum kieruje osoba upoważniona przez Dyrektora lub przez Zastępcę Dyrektora.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum.

§ 7. 1. Rada Społeczna zwana dalej "Radą", jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. W skład Rady wchodzą:

1) jako przewodniczący - osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa Podlaskiego,

2) jako członkowie - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

5. Zadania Rady określa Ustawa.

6. Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) na wniosek organu, który go desygnował,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

4) podjęcia zatrudnienia w Centrum.

7. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje Przewodniczący Rady.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady.

9. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Centrum.

10. Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Dział Organizacji i Nadzoru.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Centrum

§ 8. Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:

1) Dyrektor Centrum oraz Rada Społeczna, jako organ doradczy,

2) komórki organizacyjne działalności medycznej,

3) komórki organizacyjne działalności niemedycznej,

4) samodzielne stanowiska pracy.

§ 9. 1. W skład komórek organizacyjnych działalności medycznej zalicza się:

1) Specjalistyczny Szpital Onkologiczny:

a) Oddział Chirurgii Onkologicznej z pododdziałem leczenia bólu,

b) Oddział Onkologii Klinicznej im. dr Ewy Pileckiej z pododdziałem chemioterapii dziennej,

c) Oddział Radioterapii I,

d) Oddział Radioterapii II,

e) Oddział Onkologii Ginekologicznej,

f) Izba Przyjęć,

g) Blok Operacyjny,

h) Apteka Szpitalna,

i) Centralna Sterylizatornia,

j) Pracownia EKG,

k) Pracownia Psychologii.

2) Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna:

a) Poradnia Onkologii Ogólnej,

b) Poradnia Chirurgii Onkologicznej z gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,

c) Poradnia Chemioterapii Nowotworów,

d) Poradnia Ginekologii Onkologicznej,

e) Poradnia Radioterapii,

f) Poradnia Chorób Piersi,

g) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Ogólny,

h) Rejestracja,

3) Zakład Radioterapii,

4) Zakład Rehabilitacji,

5) Zakład Diagnostyki Obrazowej,

6) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

7) Zakład Patomorfologii,

8) Zakład Medycyny Nuklearnej,

9) Gabinet Medycyny Pracy,

10) Zakład Fizyki Medycznej.

2. W skład komórek organizacyjnych działalności niemedycznej zalicza się:

1) Dział Organizacji i Nadzoru,

2) Dział Ekonomiczno-Finansowy,

3) Dział Administracyjno-Techniczny,

4) Dział Spraw Pracowniczych,

3. Samodzielne stanowiska pracy:

1) Naczelna Pielęgniarka,

2) Radca Prawny,

3) Służba BHP,

4) Służba p/pożarowa,

5) Obrona Cywilna,

6) Kapelan Szpitalny,

7) Ds. Sanitarno-Epidemiologicznych,

8) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością,

9) Główny Energetyk,

10) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

4. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

5. W regulaminie organizacyjnym, oprócz zakresu spraw określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy, określa się liczbę łóżek w oddziałach.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

2. Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.

4. Centrum może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.

5. Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

6. Centrum na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206,; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281

[2]) Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185 poz. 1092 i z 2012 r. poz. 742.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe