Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/245/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały wytworzone i zebrane w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane będą:

1) zmieszane odpady komunalne, tzw. "mokre",

2) zebrane selektywnie lub łącznie jako tzw. odpady "suche":

a) papier i tektura,

b) opakowania ze szkła,

c) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale.

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Odpady komunalne określone w ust. 1 odbierane będą w każdej ilości.

§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 1 ust. 1 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne , tzw. "mokre":

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 2 razy w tygodniu,

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

2) zebrane selektywnie lub łącznie jako tzw. odpady "suche": papier i tekturę, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie,

3) odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku w ramach organizowanych zbiórek.

2. Burmistrz Wasilkowa podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.wasilkow.pl, harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych.

3. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów komunalnych określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 (selektywnie zebranych) konieczne jest poza harmonogramem określonym w ust. 2, właściciele nieruchomości mogą je samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wasilków traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4. 1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujące wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków;

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);

3) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) tworzywa sztuczne i metale;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe (w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie).

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 11 przyjmowane będą w każdej ilości.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 12, tj. odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, takie jak gruz betonowy, gruz ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, niezmieszane z innymi frakcjami odpadów (np. z folią, drewnem, puszkami po chemikaliach, szkłem, itp.) przyjmowane będą w ilości do 1 m3na rok od gospodarstwa domowego.

4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady jeżeli ich rodzaj i ilość wskazywałyby, że nie są one pochodzenia komunalnego.

5. Odpady określone w ust. 1 pkt 1, 6, 8, 9, 11 i 12 właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Przyjmowane będą jedynie wyselekcjonowane frakcje tych odpadów, niezmieszane z innymi i ze sobą.

6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi przez pięć dni w tygodniu (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), 8 godzin dziennie.

7. Burmistrz Wasilkowa podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.wasilkow.pl, adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz ze wskazaniem dni i godzin przyjmowania odpadów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe