Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/246/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wasilków, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/19/07 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 48, poz. 382; z 2012r., poz. 825).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/246/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wasilków.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wasilków, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.),

2) z dnia 21 kwietnia 2001r.o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

3) z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.),

4) z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.),

5) z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków;

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.);

3) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) tworzywa sztuczne i metale;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) przeterminowane leki;

9) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako tzw. odpady "suche".

3. Frakcje odpadów komunalnych niewymienione w ust. 1 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne, tzw. odpady "mokre".

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez uprzątnięcie ręczne, mechaniczne lub za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone;

2. W przypadku braku możliwości usunięcia zalegającego lodu i śniegu właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać go piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości, jeżeli został do tego celu prawnie dopuszczony.

3. Usuwanie śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której występują tereny zieleni lub zadrzewienia należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni roślin.

4. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i pojazdów. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w zakresie mycia nadwozia samochodu pod warunkiem:

1) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości;

2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

3) użycia środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów;

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;

2) braku negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym w zakresie emisji hałasu lub spalin;

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska;

4) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych.

3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i ich naprawa poza warsztatami na terenach służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i oznakowanych stosowną tablicą (np. na terenach osiedli mieszkaniowych).

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie jej w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie lub inny sposób ustalony z gminą.

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4.

3. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

4. Do zbierania odpadów komunalnych służą:

1) pojemniki o pojemności: 0,120 m3, 0,240 m3, 0,360 m3, 1,100 m3;

2) kontenery o pojemności: od 3,5 m3do 10 m3;

3) kosze uliczne o pojemności od 0,020 m3do 0,110 m3.

4) worki z tworzyw sztucznych o pojemności od 0,060 m3 do 0,120 m3oraz worki typu big bag do zbierania odpadów budowlanych o pojemności 1,0 m3;

5. Pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 4 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.

6. Dla potrzeb zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i kontenerów:

1) czarny - do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, tzw. odpadów "mokrych",

2) żółty - do zbierania łącznie papieru i tektury, opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, tzw. odpadów "suchych",

7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dodatkowo mogą być stosowane oznaczenia kolorystyczne pojemników i kontenerów:

1) niebieski -do zbierania papieru i tektury,

2) biały - do zbierania szkła bezbarwnego,

3) zielony - do zbierania szkła kolorowego lub mieszanego.

8. Pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych mogą być w całości koloru określonego w ust 6 i 7 lub w innym kolorze, lecz trwale oznakowane w widocznym miejscu poprzez namalowanie lub naklejenie znaku kwadratu o boku minimum 20 cm przy zachowaniu wyżej opisanej kolorystyki.

9. W zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa sztucznego, o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu.

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane, tzw. "mokre" (łącznie frakcje odpadów, o których mowa w § 3 ust. 3), należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności:

1) dla budynków jednorodzinnych, jeżeli z pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - 0,120 m3,

b) nie mniej niż 6 osób - 0,240 m3lub 2 pojemniki 0,120 m3,

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,006 m3na mieszkańca,

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,003 m3na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika,

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,120 m3na każdych 10 pracowników,

5) dla hoteli, moteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,020 m3na jedno łóżko,

6) dla lokali handlowych - 0,040 m3na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,120 m3na lokal,

7) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,050 m3na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,120 m3na każdy punkt,

8) dla lokali gastronomicznych - 0,020 m3na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,120 m3na lokal,

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,120 m3;

10) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,120 m3na każdych 10 pracowników,

11) dla ogródków działkowych - 0,020 m3na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 0,005 m3na 1 działkę.

2. Odpady komunalne segregowane, tzw. "suche" (łącznie frakcje odpadów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-5), należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych (w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się worki), o minimalnej pojemności:

1) dla budynków jednorodzinnych, jeżeli z pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - 0,120 m3,

b) nie mniej niż 6 osób - 0,240 m3lub 2 pojemniki 0,120 m3;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,003 m3na mieszkańca,

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,0015 m3na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika,

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,0015 m3na każdych 10 pracowników,

5) dla moteli, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 0,01 m3na jedno łóżko,

6) dla lokali handlowych - 0,020 m3na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,120 m3na lokal,

7) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,025 m3na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,120 m3na każdy punkt,

8) dla lokali gastronomicznych - 0,010 m3na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,120 m3na lokal,

9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 0,120 m3;

10) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 0,050 m3na każdych 10 pracowników,

11) dla ogródków działkowych - 0,010 m3na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek); poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 0,002 m3na 1 działkę.

3. W przypadku prowadzenia segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje określone w § 3 ust. 1 pkt 2-5 należy gromadzić je w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych (w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się worki), o minimalnej pojemności na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów:

1) dla budynków jednorodzinnych - 0,060 m3,

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,240 m3(zalecane 1,100 m3) dla każdego punktu gromadzenia odpadów komunalnych,

3) dla pozostałych obiektów - 0,120 m3.

§ 8. W zabudowie wielorodzinnej każdy punkt gromadzenia odpadów komunalnych należy wyposażyć w pojemniki lub kontenery na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. "mokre" oraz w pojemniki lub kontenery na segregowane odpady komunalne tzw. odpady "suche".

§ 9. 1. Pojemniki i kontenery do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w czystości, poddawać obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji.

2. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej.

3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla pracowników jednostki wywozowej właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.

4. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 10. Zakazuje się:

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania substancji ciekłych;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) umieszczania w pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów oraz w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

§ 11. 1. Zarządca drogi ustawia kosze uliczne przy głównych ciągach pieszych, w tym w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach autobusowych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

2. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu handlowego nie ustawiono koszy ulicznych, o których mowa wyżej. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym.

3. Kosze należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru oraz zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych np. deszczu i śniegu.

4. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich ustawienia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 12. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 13. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne , tzw. "mokre":

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 2 razy w tygodniu,

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

2) odpady tzw. " suche" lub wyselekcjonowane: papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale:

a) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

b) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie,

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,

4) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zebrane selektywnie - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie,

5) odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

6) odpady komunalne z cmentarzy - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie,

7) dla domków letniskowych i ogródków działkowych - co najmniej 1 raz na 4 tygodnie,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbiór w ramach organizowanych zbiórek według harmonogramu określonego przez Gminę Wasilków;

3. W przypadku podmiotów handlowo - usługowych prowadzących działalność poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 14. 1. Frakcje odpadów komunalnych wskazane w § 3 ust.1 pkt 1 i 6-12 należy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru.

2. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach i ośrodkach zdrowia wskazanych przez Gminę Wasilków oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Wasilków, w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp jednostce wywozowej lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w pojemnikach (kontenerach), zabezpieczonych przed możliwością pylenia, zamówionych we własnym zakresie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczać je do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich powinni we własnym zakresie i na własne potrzeby kompostować odpady zielone (ulegające biodegradacji) na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. W przypadku braku takiej możliwości odpady te należy zbierać w workach lub innych pojemnikach i przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 15. 1. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów i przenośnych szaletów oraz do uprzątnięcia terenu i usunięcia odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy (zgromadzenia).

2. Obowiązek uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy (zgromadzenia) dotyczy również terenów przyległych do nieruchomości, na której impreza ta (zgromadzenie) odbywała się, a które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy (zgromadzenia).

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy a psy, należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;

2) pies jest w kagańcu, za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych (potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii).

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane, tzw. odpady "mokre".

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych.

§ 19. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązany jest do wywieszenia tablic ostrzegawczych w widocznym miejscu na terenie nieruchomości o treści np.: "Uwaga! Pies pilnuje posesji", "Uwaga! Agresywny pies".

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania zwłok zwierzęcych poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 21. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby oraz koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych, przy czym jeżeli nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi lub budynkami użyteczności publicznej niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli lub zarządców tych nieruchomości.

§ 22. 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

3. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Wasilków podlegają nieruchomości zajęte pod:

1) zabudowę wielorodzinną,

2) zabudowę związaną z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych,

3) chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich,

4) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana dwukrotnie w ciągu roku:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,

2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października",

oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe