Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/135/2012 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Sołectwu Wałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r.Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Wałki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/74/99 Rady Gminy Milejczyce z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa na terenie Gminy Milejczyce.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Załącznik do Uchwały Nr XVI/135/2012
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 20 grudnia 2012 r.

STATUT SOŁECTWA WAŁKI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę lokalną.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Milejczyce.

§ 3. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Sołectwo działa na podstawie prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2) Statutu Gminy Milejczyce,

3) niniejszego statutu.

§ 5. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Wałki i Lubiejki.

§ 6. Sołectwo tworzy, łączy lub znosi oraz ustala jego granice Rada Gminy - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa lub z inicjatywy mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Rozdział 2.
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 7. Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców.

§ 8. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa;

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, poprawiania estetyki i upowszechniania kultury, sportu itp.

Rozdział 3.
ORGANY SOŁECTWA

§ 9. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie jako organ uchwałodawczy,

2) Sołtys jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

1) Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób,

2) Liczbę członków Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata począwszy od dnia wyborów i kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa.

§ 10. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

2) opiniowanie spraw istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

3) skierowanie wniosku do Wójta o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego,

4) decydowanie o przeznaczeniu funduszu sołeckiego,

5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa,

6) podejmowanie uchwał w sprawach dysponowania mieniem Sołectwa.

§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie.

2. Prawo do głosowania mają mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na jego terenie, uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Wyborczy, stosowanymi odpowiednio, w zakresie dotyczącym wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest , z wyłączeniem § 19 ust. 1, przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa o których mowa w ust. 2,

2) Wójta.

4. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb.

5. Zebranie Wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 powinno być zwoływane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

6. O terminie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, na co najmniej 3 dni przed datą jego zwołania. W ogłoszeniu tym może być podany też drugi termin zebrania.

7. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać informację, na czyj wniosek zebranie jest zwołane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad.

8. O ile w wyznaczonym terminie w Zebraniu Wiejskim nie uczestniczy co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie przeprowadza się w II terminie zebrania bez względu na liczbę jego uczestników i może się ono odbyć w tym samym dniu, po upływie 15 minut.

§ 12. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys, z wyłączeniem § 19 ust. 1.

2. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego obrad.

§ 13. Poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, uchwały na zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 14. 1. Każde Zebranie Wiejskie jest protokołowane.

2. Sołtys w terminie 7 dni od daty sporządzenia, dostarcza Wójtowi protokoł Zebrania Wiejskiego.

§ 15. 1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie bieżącymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie czynności określonych niniejszym statutem.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i przewodniczenie ich obradom,

3) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

4) przekazywanie Wójtowi uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego, a także sporządzonych protokołów z posiedzeń Zebrania Wiejskiego,

5) prowadzenie zarządu mieniem i środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania,

6) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, między innymi w zakresie obronności i ochrony przeciwpożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków, funduszu sołeckiego,

7) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Zebrań Wiejskich oraz Rady Sołeckiej i kierowanie pracą Rady Sołeckiej,

8) uczestniczenie w naradach Sołtysów organizowanych przez Wójta,

9) udział w sesjach Rady Gminy na zasadach określonych w Statucie Gminy,

10) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa,

11) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

3. W czasie nieobecności Sołtysa spowodowanej długotrwałą chorobą lub dłuższym wyjazdem, obowiązki pełnienia jego urzędu przejmuje Rada Sołecka.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. Przy wykonywaniu zadań określonych w pkt 2 Sołtys zasięga opinii Rady Sołeckiej.

§ 16. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.

2. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w miarę potrzeb.

§ 17. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:

1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów porządku obrad oraz uchwał tych zebrań,

2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

3) sporządzanie projektów wystąpień w sprawach sołectwa,

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

5) inicjowanie i pomoc w organizacji imprez wiejskich, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

Rozdział 4.
WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ

§ 18. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt w terminie nie późniejszym niż 4 miesiące po wyborach do Rady Gminy.

2. Wybory powinny się odbyć w terminie 6 miesięcy od zakończenia kadencji organów sołeckich.

§ 19. 1. Zebranie Wiejskie które ma dokonać wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zwołuje Wójt ustalając miejsce, datę i godzinę zebrania.

2. O zwołanym zebraniu Sołtys informuje mieszkańców wsi poprzez podanie informacji zawierającej datę, godzinę i miejsce zebrania oraz proponowany porządek obrad w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż w terminie 7 dni przed ustaloną datą zebrania.

3. Wójt lub upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.

4. W porządku obrad zebrania należy przewidzieć m.in.:

1) wybór Przewodniczącego zebrania,

2) wybór Komisji Skrutacyjnej,

3) wybór Sołtysa,

4) wybór Rady Sołeckiej.

§ 20. 1. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim. Zapewnienie tajności i bezpośredniości głosowania jest zadaniem Przewodniczącego zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

2. Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonują stali mieszkańców sołectwa uprawnieni do głosowania.

3. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 osób, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej

4. Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

5. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników głosowania,

4) ogłoszenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.

6. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

7. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 21. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłosić każdy mieszkaniec sołectwa uczestniczący w zebraniu i posiadający prawo wyborcze.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 22. 1. Uprawnieni do głosowania głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Urzędu Gminy Milejczyce.

2. Po zgłoszeniu kandydatów na Sołtysa, Komisja Skrutacyjna nanosi ich nazwiska i imiona na karty do głosowania w kolejności alfabetycznej.

3. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa, głosują na wybranego przez siebie kandydata pozostawiając nieskreślone jego nazwisko na karcie do głosowania, skreślając jednocześnie nazwiska wszystkich pozostałych kandydatów.

4. Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

1) pozostawi na karcie do głosowania bez skreśleń więcej niż jednego kandydata lub nie wybierze żadnego,

2) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Gminy Milejczyce,

3) karta została podarta lub uszkodzona.

5. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

§ 23. W przypadku uzyskania przez kandydatów z najwyższą liczbą głosów równej liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie pomiędzy tymi kandydatami w celu wyboru Sołtysa.

§ 24. 1. W wyborach do Rady Sołeckiej można głosować na liczbę kandydatów określoną w statucie sołectwa i uchwałą Zebrania Wiejskiego.

2. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy, głosują pozostawiając na karcie do głosowania nazwiska wybranych kandydatów bez skreśleń w liczbie określonej w § 9 ust. 2 pkt 1 bądź mniejszej.

3. Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

1) pozostawi na karcie do głosowania bez skreśleń większą, niż określono liczbę kandydatów lub nie wybierze żadnego,

2) karta do głosowania nie jest opatrzona pieczęcią Urzędu Gminy Milejczyce,

3) karta została podarta lub uszkodzona.

§ 25. Członkami Rady Sołeckiej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 26. W przypadku uzyskania przez kandydatów równiej liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie pomiędzy tymi kandydatami w celu wyboru członka Rady Sołeckiej.

§ 27. 1. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna odczytuje protokół i podaje wyniki głosowania.

2. Dokumenty z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna przekazuje Przewodniczącemu zebrania.

§ 28. 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może wystąpić:

1) Rada Gminy Milejczyce,

2) Wójt Gminy Milejczyce,

3) 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej powinien zawierać uzasadnienie.

4. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej winien być rozpatrzony na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Wójta w terminie 1 miesiąca, od daty otrzymania wniosku przez Wójta.

5. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

6. Odwołanie może być poprzedzone wyjaśnieniami Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 29. 1. Ustąpienie z funkcji Sołtysa lub z funkcji członka Rady Sołeckiej nie wymaga decyzji Zebrania Wiejskiego. Ustępujące osoby składają oświadczenie o ustąpieniu w formie pisemnej.

2. Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Zebranie Wiejskie nowego Sołtysa.

3. Rezygnacja z pełnionej funkcji składana jest do Wójta Gminy Milejczyce.

§ 30. 1. W przypadku odwołania, ustąpienia lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy Milejczyce w terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.

2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w niniejszym statucie.

§ 31. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na skutek:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) śmierci,

3) odwołania przed upływem kadencji.

§ 32. 1. Każdy mieszkaniec sołectwa mający czynne prawo wyborcze może w ciągu 7 dni od dnia wyborów wnieść protest przeciwko wyborom, jeżeli naruszone zostały postanowienia statutu.

2. Protest rozpatruje Rada Gminy w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia i podejmuje uchwałę o odrzuceniu protestu lub unieważnienia wyborów.

3. W przypadku unieważnienia wyborów Wójt Gminy zarządza, w ciągu 1 miesiąca od daty unieważnienia, ponowne wybory na zasadach określonych w statucie.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 33. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa określa ustawa o funduszu sołeckim.

4. Księgowość dochodów i wydatków Sołectwa prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Rozdział 6.
ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM I GMINNYM

§ 34. W zakresie zwykłego zarządu Sołectwo zarządza przyznanym mu mieniem komunalnym, w tym:

1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,

2) zapewnia utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym.

Rozdział 7.
KONTROLA I NADZÓR NAD SOŁECTWEM

§ 35. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i poprawności

2. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy Milejczyce poprzez Komisję Rewizyjną oraz Wójt Gminy Milejczyce.

3. Organy sprawujące nadzór mają prawo do wglądu w dokumenty, żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach Zebrania Wiejskiego.

4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

5. Rada Gminy może uchylić rozstrzygnięcie organu Sołectwa z powodu jego sprzeczności z prawem lub uchwałą organu gminy.

Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. Zmiany statutu wprowadza się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 37. Sołectwo posługuje się pieczęcią Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe