Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/132/12 Rady Gminy Kolno

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 j ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomośc zamieszkałą mieszkańcami, a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców, jako sumę: stawki opłaty od gospodarstwa domowego oraz iloczynu liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi i częstotliwości odbioru odpadów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż w dniu 1 lipca 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe