Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Kolneńskiego

z dnia 17 grudnia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r

Tekst pierwotny

przedkładane Radzie Powiatu - zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art.38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Zaktualizowany skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołany przez Starostę Kolneńskiego zarządzeniem Nr 4/2011 z dnia 10 lutego 2011r. na okres następnej trzyletniej kadencji 2011-2014r. jest następujący:

1. Radni delegowani przez Radę Powiatu Kolneńskiego :

a) Zdzisław Szymański

b) Marek Samul

2. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie:

a) Robert Marciniak - Komendant Powiatowy Policji

b) Andrzej Prusiński - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

3. Osoby powołane przez starostę :

a) Piotr Glinka - Sekretarz Powiatu

b) Edward Wysocki - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

c) Jerzy Bielawski - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg

4. W pracach Komisji uczestniczy Prokurator Rejonowy - Dariusz Dziemianko (wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Łomży).

5. Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym powołano:

a) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie - Lecha Kowalczyka,

b) Komendanta Straży Miejskiej w Kolnie - Zbigniewa Kiełczewskiego

W ramach ustawowych zadań i kompetencji Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku realizowała zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W dniu 16 listopada 2012r przewodniczący komisji - Starosta, Henryk Duda zwołał posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na posiedzeniu komisji przybyli członkowie komisji w osobach:

1. Henryk Duda - Starosta - Przewodniczący Komisji

2. Andrzej Prusiński - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP

3. Dariusz Dziemianko - Prokurator Rejonowy

4. Piotr Glinka -Sekretarz Powiatu

5. Jerzy Bielawski - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu

6. Edward Wysocki - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Zgodnie z zaproszeniem starosty kolneńskiego Nr ZK.5511.6.2012 z dnia 7 listopada 2012r. na posiedzenie przybyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej jak niżej:

1. Joanna Kowalewska-Kuklińska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

2. Izabela Łoszewska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach

3. Krystyna Kajko - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

4. Elżbieta Cicha -Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli

5. Barbara Duchnowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

6. Izabela Wasilewska - p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

W posiedzeniu komisji wzięli udział także:

1. Krzysztof Batorzyński - Komendant Straży Gminnej w Małym Płocku

2. Piotr Małż - p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Kolnie

3. Artur Żebrowski- I-szy z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

4. Joanna Makarewicz- Oficer Prasowy KP Policji w Kolnie

5. Urszula Gołębiewska - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie

Zgodnie z porządkiem, przedstawionym przez przewodniczącego, na posiedzeniu rozpatrywano następujące sprawy:

1. Dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, stanu sanitarnego i ochrony p.poż. na terenie powiatu kolneńskiego za okres roku bieżącego. - na podstawie informacji referowanych przez:

a) Naczelnika Wydziału Prewencji KP Policji w Kolnie

b) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie

2. Wysłuchano informacji o podejmowanych działaniach na rzecz osób bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a także tych, którzy w okresie zimowym w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy.

Informacje o podejmowanych działaniach w tym temacie referowali:

a) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

b) Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach

c) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

d) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli

e) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku

f) p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

3. Dokonano oceny w zakresie efektów dotyczących działań podejmowanych przez powiatowe służby, inspekcje, straże i jednostki samorządowe na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie kolneńskim.

We wstępie, Przewodniczący Komisji - Henryk Duda poinformował, że głównym tematem posiedzenia będzie ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu za okres bieżącego roku oraz, że będą omawiane sprawy związane z pomocą osobom bezdomnym, starszym i samotnym, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w okresie zimowym.

Podkreślił, że zima jest zawsze okresem trudnym do przetrwania dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. oraz osób, które z różnych przyczyn znalazły się w ciężkiej sytuacji..

W tym temacie pismem Nr ZK.5511.6.2012 z dnia 7 listopada 2012roku zwrócił się z apelem do Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu o podjęcie niezbędnych działań pomocowych w tym trudnym okresie do przetrwania.

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił przedstawicieli inspekcji i służb o zreferowanie stanu bezpieczeństwa w powiecie za okres bieżącego roku.

Stan bezpieczeństwa referowali:

1. Andrzej Prusiński- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kolnie zreferował stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolneńskiego za okres 10-ciu miesięcy 2012roku. W swym wystąpieniu omówił także działania jakie podejmuje policja w okresie zimowym mające na celu zminimalizowania zdarzeń zagrażających życiu . Reasumując podkreślił, że liczba przestępstw za 10 m-cy 2012r. w porównaniu do roku 2011 nieznacznie wzrosła. Ogólnie stan bezpieczeństwa w powiecie kolneńskim jest zadowalający a wykrywalność przestępstw jest na wysokim poziomie w porównaniu do całego województwa podlaskiego.

2. Urszula Gołębiewska - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie, przedstawiła informację na temat stanu sanitarnego na terenie powiatu kolneńskiego za okres bieżącego roku oraz omówiła zakres prowadzonej działalności w zakresie zapobiegania powstawania chorób zakaźnych. W swym wystąpieniu nadmieniła, że w 2012r. zaobserwowano tendencję spadkową w odniesieniu do zachorowań na Salmonelozy. Zgłoszone zachorowania dotyczyły indywidualnych przypadków, nie było zatem zatruć zbiorowych, nie rejestrowano również nosicieli Salmonella. Ilość zachorowań na zakaźne choroby przewodu pokarmowego jest miernikiem stanu sanitarnego podkreśliła Pani Golębiewska.

Zakres działalności Sekcji Epidemiologii obejmuje nadzór bieżący nad stanem sanitarno-technicznym między innymi 34 podmioty lecznicze, w tym: 13 NZOZ, 20 prywatnych gabinetów lekarskich, WSPR w Łomży filia w Kolnie, Szpital Ogólny w Kolnie i ZPOZ w Łomży Gabinet Lekarza Rodzinnego w Rogienicach. Reasumując swoje wystąpienie p. Gołębiawska podkreśliła, że sytuacja w przedmiocie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu kolneńskiego jest zadowalająca.

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej o zreferowanie tematu pomocy osobom bezdomnym i innym, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w zbliżającym się okresie zimowym.

Tę tematykę wg kolejności referowali:

1. Joanna Kowalewska-Kuklińska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w swoim wystąpieniu nadmieniła, że wzorem lat ubiegłych MOPS czyni szereg starań mających na celu wsparcie osób potrzebujących pomocy w okresie zimowym. Miejski Ośrodek w Kolnie jest w stałej współpracy ze strażami, a także z policją. W miarę posiadanych możliwości prowadzi pomoc rzeczowa i finansową w różnej formie. Nadmieniła, że problemem jaki występuje na terenie miasta, to brak ogrzewalni. Miasto Kolno udziela wsparcia finansowego dla Caritas Kolno, który prowadzi jadłodajnię przy parafii Św. Anny w Kolnie.

2. Izabela Łoszewska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiskach w swym wystąpieniu nadmieniła, że OPS podejmuje wszelkie działania pomocowe umożliwiające ochronę osób i rodzin pozbawionych dostatecznego zabezpieczenia na okres zimy. Między innymi ośrodek świadczy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osobom starszym i niedołężnym z powodu wieku lub inwalidztwa. Udziela im także pomocy finansowej jak i rzeczowej np. zakup opału.

3. Krystyna Kajko - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie w swoim wystąpieniu powiedziała, że GOPS udziela pomocy zarówno finansowej jak i rzeczowej w miarę posiadanych środków. Nadmieniła, że dużym problemem na terenie gminy, to alkoholizm. GOPS prowadzi zbiórkę odzieży oraz podejmuje szereg innych działań pomocowych w tym okresie.

4. Elżbieta Cicha - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośli powiedziała między innymi, że ośrodek w Turośli udziela pomocy pieniężnej i rzeczowej w celu zminimalizowania negatywnych skutków okresu zimowego. Ponadto ośrodek podejmuje szereg innych działań pomocowych w miarę posiadanych środków.

5. Barbara Duchnowska- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małym Płocku podkreśliła, że na terenie gminy Mały Płock nie ma osób bezdomnych. Jest natomiast spora grupa osób starszych, niezaradnych życiowo i o bardzo niskich dochodach, które mogą znaleźć się w warunkach zagrażających życiu w okresie zimowym. Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy w postaci zasiłków jednorazowych na zakup opału i zakup żywności. Na terenie gminy wywieszono informacje, gdzie można uzyskać pomoc w tym okresie.

6. Izabela Wasilewska p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie w swym wystąpieniu nadmieniła, że jest w stanie udzielić pomocy i wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w tym okresie. Osoby te mogą skorzystać ze schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W sytuacji zagrożenia zdrowia, bądź życia - ośrodek udostępnia bezpłatnie miejsca noclegowe. Ponadto zapewnia całodobową, bezpłatną pomoc w postaci wsparcia specjalistycznymi poradami pedagoga, psychologa i prawnika.

Pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Kolnie Pan Piotr Małż w swym wystąpieniu podkreślił, że osoby w stanie nadmiernego upojenia alkoholowego w okresie niskich temperatur są odwożone do miejsca zamieszkania. Ponadto na bieżąco są kontrolowane domki na działkach, w których mogą przebywać osoby bezdomne z terenu miasta.

Krzysztof Batorzyński - Komendant Straży Gminnej w Małym Płocku powiedział, że w tym okresie Straż Gminna szczególnie zwraca uwagę na osoby, które z różnych to względów mogą być narażone na zamarznięcie.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Komisji dodał, że w dniu 5 listopada 2012r. na konferencji zorganizowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzkim w Białymstoku nt. "Zagrzewamy do działania wspólnie przeciw mrozom" tylko w powiecie kolneńskim w okresie poprzedniej zimy nie zanotowano zamarznięcia żadnej osoby.

W podsumowaniu posiedzenia Dariusz Dziemianko - Prokurator Rejonowy w Kolnie oceniając stan bezpieczeństwa w powiecie nadmienił, że powiat jest bezpieczny.

W ramach wolnych wniosków, p. Izabela Wasilewska zobowiązała się do przekazania informacji dla szpitala, ośrodków pomocy społecznej i policji o możliwości umieszczenia czasowo osób w Ośrodku Wsparcia takich, które nie spełniają wymogów leczenia/przyjęcia do szpitalu (np. bezdomni)

Po wyczerpaniu tematu Przewodniczący Komisji - Pan Henryk Duda zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Henryk Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe