Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/143/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 79b i art. 98a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108, poz. 908
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się od uiszczenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz za wydanie nowego prawa jazdy osoby, które są obowiązane ubiegać się o wydanie tych dokumentów z powodu zmian stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy oraz zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, spowodowanych zmianami administracyjnymi.

§ 2. Uchwała ma odniesienie do mieszkańców ulicy Kazimierza Uszyńskiego
w Ciechanowcu, których zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Ciechanowcu Nr 92/XIX/12 dotyczy zmiana nazwy ulicy i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2013 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewdoniczący Rady


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe