Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 1. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone 1 raz w miesiącu, a w okresie czerwiec, lipiec, sierpień w zależności od potrzeb 2 razy w miesiącu.

3) odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowinka będą traktowane jako odpady zmieszane.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje od właścicieli nieruchomości nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny.

1) lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów oraz informacje o jego funkcjonowaniu będą podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowinka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe