reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/125/12 Rady Gminy Nowinka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Nowinka

§ 2. Określa się termin składania pierwszej deklaracji do dnia 15 marca 2013 roku.

§ 3. Termin składnia kolejnej deklaracji w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę wysokości opłaty bądź powstanie lub wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Jedliński


Podstawa prawna: art. 6m ustawy z dnia 3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Uchwała Nr …................. Rady Gminy ….. z dnia …................... r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Nowinka

Składający: Formularz przeznaczony do właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowinka (właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Miejsce składania: Urząd Gminy Nowinka

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Nowinka

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

PIERWSZA DEKLARACJA ZMIANA DANYCH

W razie zmiany danych podać datę powstania zmiany oraz jej uzasadnienie.

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

OSOBA FIZYCZNA

OSOBA PRAWNA

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

IMIĘ I NAZWISKO/ PEŁNA NAZWA *:

IDENTYFIKATOR PODATKOWY 1 ) : PESEL / NIP

D. ADRES ZAMIESZKANIA /ADRES SIEDZIBY*

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr Lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Nazwa ulicy:

Nr budynku:

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ - zaznaczyć poprzez postawienie znaku "X"

WŁASNOŚĆ WSPÓŁWŁASNOŚĆ

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE

POSIADANIE 2 ) …………………………

G. OŚWIADCZAM, ŻE:

gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuję odpady zielone z powierzchni …… poprzez kompostowanie

H. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROPWEANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E faktycznie zamieszkuje …………… osób.

/należy podać liczbę mieszkańców/ 3)

SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY MIESIĘCZNEJ (liczba osób x stawka):

Lp.

Imię i nazwisko osób zamieszkujących daną nieruchomość

Adres

Stawka

Kwota

RAZEM

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ *

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym

………………………… …….. ………………………………..

/miejscowość, data/ /czytelny podpis/

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012 r. poz. 1015).

Przez podpisanie niniejszej deklaracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjaśnienia:

? zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć do Wójta deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację od dnia zaistnienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

? Stawkę opłaty od osoby niższą dla segregujących i wyższą dla niesegregujących ustali Rada Gminy Stawki będą podawane do publicznej wiadomości.

? Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Objaśnienia:

1) identyfikatorem podatkowym jest: PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu 2) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)

2) podać tytuł będący podstawą do władania daną nieruchomością (np. dzierżawa, najem, posiadanie bez tytułu prawnego)

3) miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania oraz niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, leczeniem medycznym.

* niepotrzebne skreślić

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama