reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Rutka-Tartak będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników i worków przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości - wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, określonego uchwałą nr XVII/101/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

2) odpadów surowcowych (tzw. "suchych") zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą XVII/101/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.- w każdej ilości,

3) szkła i odpadów zielonych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą XVII/101/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.- w każdej ilości,

4) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem,

5) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą XVII/101/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.- w ilości określonej w Załączniku nr 1 do uchwały.

2. W przypadku przekroczenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych określonych w ust. 1 pkt. 1) właściciel nieruchomości, na której powstały odpady, ponosi koszt ich odbioru przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę. Jednostkowe koszty odbioru zawarto w uchwale nr XVII/107/12z dnia 28 grudnia 2012 r. o rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, określonym uchwałą XVII/101/12 z dnia 28 grudnia 2012 r., traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

4. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt. 5), wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością:

1) Zmieszane odpady komunalne - 1 raz w ciągu miesiąca

2) Odpady surowcowe (tzw. "suche") - 1 raz w ciągu 2 miesięcy

3) Szkło - 1 raz w ciągu roku

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy ul. Górnej

2. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u znajduje się na stronie internetowej Gminy Rutka-Tartak oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK-u.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK- u przez ich wytwórców.

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do uchwały.

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/106/12
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/106/12
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W RUTCE-TARTAK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

1. Zasady ogólne:

1) Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2) Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3) Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4) Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu.

2. Ustalenia szczegółowe:

1) PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 ;

2) PSZOK przyjmuje odpady tylko od właścicieli nieruchomości polożonych na terenie gminy Rutka-Tartak po okazaniu następujących dokumentów:

- deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

- ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4) Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5) Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

6) Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

7) Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- odpady zawierające azbest

- szyby samochodowe

- szkło zbrojone i hartowane

- zmieszane odpady komunalne

- części samochodowe

- zmieszane odpady budowlane.

8) Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK -u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

9) Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na, przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.

10) W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi,mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania odpadów do PSZOK.

11) Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej Gminy Rutka-Tartak oraz przy wjeździe na teren PSZOK.

3. Postanowienia końcowe:

1) Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu 87 568 72 56

2) Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rutka-Tartak

3) Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej Gminy Rutka-Tartak.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama