reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/167/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną za dany miesiąc kalendarzowy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą powstałe w gospodarstwach domowych następujące rodzaje odpadów:

1. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

1) komunalne odpady zmieszane - w ilości 1 pojemnika 120 l w ciągu 2 tygodni;

2) odpady ulegające biodegradacji - w każdej ilości co 2 tygodnie;

3) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - w każdej ilości raz na miesiąc;

4) pozostałe zbierane selektywnie - w każdej ilości dwa razy do roku.

2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

1) komunalne odpady zmieszane - w każdej ilości dwa razy w tygodniu;

2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne- w każdej ilości co dwa tygodnie;

3) odpady ulegające biodegradacji - w każdej ilości co dwa tygodnie;

4) pozostałe zbierane selektywnie - w każdej ilości co kwartał.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Stawiski, będą traktowane jako odpady zmieszane, a ich odbiór w zamian za uiszczoną opłatę, następował będzie w ilości, która nie będzie przekraczała 120 litrów na 2 tygodnie.

§ 3. 1. Odbiór odpadów odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Stawiski zawrze umowę na odbiór odpadów.

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany na terenie Miejskiej Oczyszczalni przy ulicy Ogrodowej w Stawiskach świadczył będzie usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

1) mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów gromadzonych w odpowiednich pojemnikach, zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5t, powstających w gospodarstwach domowych;

2) przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych;

3) zużytych baterii i akumulatorów;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych.

2. Odpady o których mowa w ust. 1 powstałe w gospodarstwach domowych będą dostarczane do punktu przez ich wytwórców we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Godziny otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. gminy mają obowiązek objąć właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Miejska w Stawiskach powinna przyjąć uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Stawiski w ramach opłaty m. in. odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także możliwość dostarczenia odpadów komunalnych selektywnie zbieranych do punktu selektywnego zbierania odpadów w godzinach pracy tego punktu.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Stawiski został tak zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczyć na organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodnego dla mieszkańców.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i jest bezpośrednio powiązana z uchwałami w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, wzoru deklaracji oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty. Wszystkie te uchwały tworzą podstawę do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stawiski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama