reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/170/12 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiski w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania lub zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni;

2) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju;

3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Stawiski oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy;

4) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Stawiski pod adresem innym niż adres zameldowania;

§ 3. Ustala się termin składania pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/170/12
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI

WYPEŁNIĆ RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391)

Składający:

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Termin składania:

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

Miejsce składania:

Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

  1. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

BURMISTRZ STAWISK

Plac Wolności 13/15

18 - 520 Stawiski

  1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? 1. PIERWSZA DEKLARACJA

?2. ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PIERWSZEJ DEKLARACJI

  1. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwą pozycję)

?1. osoba fizyczna

?2. inny podmiot

  1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą pozycję)

? 1. właściciel

? 2. współwłaściciel

? 3. posiadacz samoistny

? 4. współposiadacz

? 5. użytkownik

wieczysty

? 6. współużytkownik
wieczysty

? 7. posiadacz

? 8. zarządca

Nazwisko i imię, data urodzenia:

PESEL …………………..

  1. ADRES SIEDZIBY / Adres zamieszkania

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu/Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

ADRES NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STAWISKI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Miejscowość

Nazwa ulicy

Nr budynku

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów

DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Oświadczam, że:

Na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji faktycznie zamieszkuje …………osób/osoby. (Należy podać liczbę mieszkańców)

? Gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę niższą*

? Nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty przyjmuję stawkę wyższą*

? Na terenie mojej nieruchomości zagospodarowuje odpady zielone poprzez kompostowanie w ilości …..*

? Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w ……pojemnikach o pojemności …………….. l *

(należy wstawić ilość i pojemność pojemnika)

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :

Liczba osób … ..x stawka opłaty ……… = kwota ………….. zł (słownie:…………………………………………………………………………………………………………)

*zaznaczyć właściwe

Powyższą opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stawiskach nr:

51 8762 1022 0031 6097 2000 0010

Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy Oddział w Stawiskach

  1. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu karnego ("Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.") oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

………………………………… …………………..…………………………………..

(miejscowość i data ) (czytelny podpis)

  1. ADNOTACJĘ ORGANU

Data i podpis przyjmującego formularz

…………………………. ……………………………

(Data) (Podpis)

POUCZENIE:

  1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 z późn. zm.).


Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Stawisk deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstałych na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Stawisk nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

*niepotrzebne skreślić

Przewodnicząca Rady

Miejskiej

Barbara Rzadka


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiski.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą obowiązków, rada gminy powinna ustalić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia i stosowne pouczenie. Uchwała wskazuje terminy i miejsce składania deklaracji. W uchwale określono wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do złożenia deklaracji jest zobowiązany właściciel nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej w Gminie Stawiski. Za właściciela nieruchomości rozumie się również współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożona deklaracja określa wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama