reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 1/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach PLH200015

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach PLH200015, zwanego dalej "obszarem Natura 2000".

2. Plan zadań ochronnych obejmuje cały obszar Natura 2000.

§ 2. Opis granic obszaru Natura 2000 w formie współrzędnych geograficznych punktów załamań granic obszaru w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych "1992" określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Mapę obszaru Natura 2000 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony obszaru:

Przedmiot ochrony Natura 2000

Zagrożenie

Opis zagrożenia

6210 Murawy kserotermiczne

zaprzestanie wypasu, sukcesja wtórna i zalesianie, eksploatacja kopalin, intensyfikacja rolnictwa

procesy zarastania muraw w wyniku ekspansji bylin oraz drzew i krzewów po zaprzestaniu wypasu; zalesienia sztuczne gruntów porolnych; rozkopywanie pagórków kemowych; zmiana użytkowania na grunty orne; spływ chemikaliów z sąsiedztwa

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

intensyfikacja rolnictwa (chemizacja, podsiewanie)

podsiewanie mieszanek wysokoprodukcyjnych traw, intensywne nawożenie, używanie ciężkiego sprzętu itp.

§ 5. Cele działań ochronnych:

Lp.

Przedmiot ochrony

Cele działań ochronnych

1

6210 Murawy kserotermiczne

1/ przywrócenie minimum 75% powierzchni muraw kserotermicznych do stanu właściwego przez odtworzenie odpowiedniej struktury i funkcji, w szczególności charakterystycznego składu gatunkowego w efekcie użytkowania kośnego i pasterskiego; utrzymanie pozostałych płatów w stanie niepogorszonym;

2/ wzrost ogólnej powierzchni muraw kserotermicznych minimum o 0,5 ha, głównie kosztem istniejących obecnie zadrzewień

2

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie

zachowanie powierzchni siedliska i utrzymanie co najmniej w niepogorszonym stanie; odtworzenie właściwego stanu na minimum 50% powierzchni

§ 6. 1. Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

3. Rozmieszczenie wydzieleń siedliskowych i działek ewidencyjnych, w których zlokalizowane są zabiegi ochronne określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. 1. Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000:

Lp.

Nazwa planu, którego dotyczy potrzeba zmiany


Niezbędna zmiana

1

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego - uchwała Nr IX/80/03
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27.06.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 108, poz. 2026)

w możliwie krótkim czasie wprowadzić informację o lokalizacji i granicach obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach oraz zapis "żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony"; w szczególności konieczne jest wprowadzenie zapisów gwarantujących, że po przewidzianej w planie modernizacji drogi S-19 nie będzie ona przebiegała przez obszar Natura 2000 Murawy w Haćkach

2

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsk Podlaski - uchwała Nr XXV/139/97 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 15.11.1997 r., zmieniona uchwałą Nr XVII/87/08 z dnia 16.04.2008 r.

w możliwie krótkim czasie wprowadzić informację o lokalizacji i granicach obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach oraz zapis "żadne przedsięwzięcia, inwestycje lub zmiany sposobu użytkowania gruntów planowane w granicach obszaru lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie mogą wpływać negatywnie na powierzchnię, liczebność ani stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony"

2. W każdym przypadku proponowane zmiany dotyczą wszystkich przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 i są niezbędne ze względu na realizację celów ochrony ujętych w planie zadań ochronnych.

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach PLH200015 (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 160, poz.1835).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


Lech Magrel


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 11 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Opis granic obszaru.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 11 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa obszaru Natura 2000.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 11 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 11 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
z dnia 11 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Rozmieszczenie wydzieleń siedliskowych i działek ewidencyjnych, w których zlokalizowane są zabiegi ochronne.


Uzasadnienie

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Murawy w Haćkach PLH200015 został zatwierdzony decyzją Komisji 2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny ( Dz. U. L 33 z 8.2.2011, s. 146 ).

Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 5 tej samej ustawy regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach został ustanowiony Zarządzeniem Nr 15/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach PLH200015 (DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.1835).

W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000, wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. z 2012r., poz.506), zaistniała konieczność dokonania zmian w zarządzeniu ustanawiającym plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach. Zmiany polegały na wyodrębnieniu działań obligatoryjnych i fakultatywnych na terenie gospodarstw rolnych lub ich części, znajdujących się w granicach przedmiotowego obszaru Natura 2000. Zmiany planu zadań ochronnych w przedmiotowym zakresie zostały opracowane przez RDOŚ w Białymstoku. W związku z wprowadzeniem zmian do Planu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku w okresie 23 października - 13 listopada 2012r. przeprowadziła ponowne konsultacje społeczne planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach. Przedmiotem konsultacji były wyłącznie działania obligatoryjne i fakultatywne wyodrębnione w Planie.W trakcie ponownych konsultacji społecznych PZO wpłynęły uwagi zgłoszone przez dwie instytucje. Uwagi zostały rozpatrzone przez RDOŚ w Białymstoku.

Konieczność dokonania zmian w zarządzeniu ustanawiającym plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach, polegających na wyodrębnieniu działań obligatoryjnych i fakultatywnych na terenie gospodarstw rolnych lub ich części, znajdujących się w granicach przedmiotowego obszaru Natura 2000, wynika także z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z cytowanym zapisem ustawy, plan zadań ochronnych może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Wyodrębnienie działań obligatoryjnych i fakultatywnych umożliwi skuteczną ochronę siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 oraz pozwoli na zachowanie tych siedlisk w niepogorszonym stanie. Działania obligatoryjne mają na celu utrzymanie gospodarki łąkowo-pastwiskowej na siedliskach muraw kserotermicznych i łąk świeżych użytkowanych ekstensywnie, będących przedmiotami ochrony w obszarze Murawy w Haćkach. Działania fakultatywne dotyczą uszczegółowienia wymogów użytkowania tych siedlisk przyrodniczych.

Ustanowienie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach może powodować następujące skutki prawne:

1/ ułatwione jest kwalifikowanie (screening) przedsięwzięć pod kątem możliwości wywierania negatywnego wpływu na obszar - z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie ujęte w planie jako zagrożenia należy traktować jako mogące negatywnie wpływać na obszar;

2/ cele planu zadań ochronnych są punktem odniesienia dla ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000 oraz punktem odniesienia dla strategicznych ocen oddziaływania innych planów;

3/ możliwe jest zastosowanie w razie potrzeby art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody;

4/ ułatwione jest wdrażanie programu rolnośrodowiskowego, który musi być zgodny z planem zadań ochronnych. Uchybienia rolników wobec tzw. zasady wzajemnej zgodności mogą być kontrolowane i są podstawy do stosowania sankcji w zakresie płatności bezpośrednich - w przypadku gdy podjęto działania w gospodarce rolnej niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych.

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, niniejsze zarządzenie zostało uzgodnione z Wojewodą Podlaskim (uzgodnienie z dnia 08 stycznia 2013r.).

Mając powyższe na uwadze wydanie zarządzenia jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama