Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Choroszcz

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Choroszcz , z siedzibą w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, reprezentowaną przez Burmistrza Choroszczy - Jerzego Ułanowicza, NIP 542-020-85-72, REGON 000527351, zwaną dalej Gminą,

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 1 grudnia 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2790, z 2010 r. Nr 8 poz. 172, Nr 67 poz. 1063, Nr 142 poz.1847, Nr 162 poz. 2018 i Nr 243 poz. 2962, z 2011 r. Nr 12 poz.202, Nr 165 poz.1950 i Nr 188, poz. 2279, Nr 252 poz. 2998 i Nr 315 poz.4188, z 2012 r. poz. 1309, poz. 1558, poz. 2210 i poz. 2966) wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług ustala się w wysokości 64 000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 17 1240 5211 1111 0010 3553 4458 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.";

2) Załącznik do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 1 grudnia 2009 r. otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Jerzy Ułanowicz


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 19 grudnia 2012 r.

"Załącznik
do Porozumienia Międzygminnego
z dnia 1 grudnia 2009 r.

PRZEBIEG TRAS LINII KOMUNIKACYJNYCH OBJĘTYCH POROZUMIENIEM W SPRAWIE POWIERZENIA MIASTU BIAŁYSTOK WYKONYWANIA ZADANIA GMINY CHOROSZCZ W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO.

Liczba wozokilometrów realizowanych w ramach Usług

Nr linii

Długość odcinka w II strefie [km]

Rodzaj autobusu

Liczba kursów na terenie gminy

Ilość wozokilometrów [km]

Kierunek

Suma
(2+3)

rozkład

rozkłady

Białystok - Gmina

Gmina -
Białystok

R

S

Św.

R

S

Św.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

103

10,030

9,76

19,79

jednoczłonowy

10

19

17

197,900

376,010

336,430

dwuczłonowy

9

0

0

178,110

0,000

0,000

11,43

11,21

22,64

jednoczłonowy

7

4

4

158,480

90,560

90,560

dwuczłonowy

5

0

0

113,2

0

0

razem

647,690

466,570

426,990

107

1,078

1,2

2,278

jednoczłonowy

20

19

12

45,560

43,282

27,336

dwuczłonowy

0

0

0

0

0

0

razem

45,560

43,282

27,336

jednoczłonowy

401,940

509,852

454,326

dwuczłonowy

291,310

0,000

0,000

SUMA

693,250

509,852

454,326

1. Linia nr 103

a) kierunek Miasto - Gmina

przystanek graniczny I i II strefy taryfowej : nr inw. 604 Makro;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od przystanku nr inw. 604 Makro do przystanku:

- nr inw. 856 Choroszcz/Rynek: 10,030 km;

- nr inw. 937 Choroszcz/Cmentarz: 11,430 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

przystanek graniczny II i I strefy taryfowej : nr inw. 591 Jana Pawła II/WSP;

długość trasy linii w II strefie taryfowej od pętli nawrotowej na przystanku:

- nr inw. 857 Rynek 11 Listopada: 9,760 km.

- nr inw. 937 Choroszcz/Cmentarz: 11,210 km

do przystanku nr inw. 591 Jana Pawła II/WSP

2. Linia 107

a) kierunek Miasto-Gmina

odcinek od przystanku nr inw. 274 Niewodnicka/Spokojna do przystanku nr inw. 233 Klepacze/pętla - 1,078 km;

długość trasy linii w II strefie taryfowej: 0 km;

b) kierunek Gmina - Miasto

odcinek od pętli nawrotowej na przystanku nr inw. 233 Klepacze/pętla do przystanku nr inw. 273 Niewodnicka/Spokojna - 1,200 km;

długość trasy linii w II strefie taryfowej : 0 km.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe