Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 19 grudnia 2012r.

do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 27 listopada 2009 r.w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Supraśl

Tekst pierwotny

pomiędzy:

Miastem Białystok, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku - Tadeusza Truskolaskiego, NIP 542-030-46-37, REGON 000515000, zwanym dalej Miastem,

a

Gminą Supraśl, z siedzibą w Supraślu przy ul. Józefa Piłsudskiego 58, reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla - Radosława Dobrowolskiego, NIP 542-030-43-18, zwaną dalej Gminą

§ 1. W porozumieniu międzygminnym zawartym w dniu 27 listopada 2009 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2009 r. Nr 232 poz. 2787, z 2010 r. Nr 8 poz. 171, Nr 142 poz. 1846, Nr 162 poz. 2016, Nr 243 poz. 2961 i Nr 268 poz. 3334, z 2011 r. Nr 12 poz. 203, Nr 165 poz. 1951, Nr 188 poz. 2280, Nr 229 poz. 2719 i Nr 315 poz. 4189, z 2012 r. poz. 754, poz. 1417, poz. 2211 i poz. 2816) wprowadza się następującą zmianę:

1) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ryczałtową należność Gminy za każdy miesiąc wykonywania przez Miasto Usług ustala się w wysokości 130 000,00 zł brutto (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100). Należność będzie przekazywana z góry przez Gminę na konto Miasta Białegostoku: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, PEKAO S.A. w Białymstoku nr 17 1240 5211 1111 0010 3553 4458 w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca obowiązywania porozumienia.".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 4. Postanowienia niniejszego Aneksu obowiązują od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski

Burmistrz


Radosław Dobrowolski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe