Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Korycin

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)[1]) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż:

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne,

- papier i tekturę,

- szkło bezbarwne,

- szkło kolorowe,

- puszki aluminiowe i metale,

2) odpady zbierane selektywnie takie jak:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier i tektura,

c) szkło bezbarwne,

d) szkło kolorowe,

e) odpady zielone,

f) puszki aluminiowe i metale,

g) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp.,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony,

m) styropian,

n) opakowania wielomateriałowe typu Tetrapak,

o) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

p) folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane)

- właściciele nieruchomości mogą przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika - worka, to znaczy umieszczeniu go poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

4. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych umieszczonych w pojemnikach / workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korycin.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w terminach określonych przez podmiot odbierający odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie tj. papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, puszek aluminiowych i metali od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 1, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego odbywać się będzie w terminach określonych przez podmiot odbierający odpady, nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) odbiór odpadów zbieranych selektywnie tj. papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, puszek aluminiowych i metali od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 3, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 4. Określa się sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany jest w Poświętnem,

2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą nieodpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Józef Gliński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe