Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/94/12 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r., Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz.230, i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 , Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz Dz.U z 2012 r poz. 567), oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010 r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466, Nr 225 poz. 1466, z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945, Nr 222 poz. 1321, z 2012 r. poz. 472, poz. 965, poz. 1256), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Suwalskiego, Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się drogi, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, położone na terenie Gminy Rutka-Tartak, do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Przebieg dróg zaliczonych do dróg gminnych jest ustalony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/12
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Drogi na terenie Gminy Rutka-Tartak, którym nadaje się kategorię dróg gminnych wraz z ustaleniem ich przebiegu.

Lp.


Nazwa drogi


Przebieg


Nr geod. działek

Długość
w metrach

1.

Polimonie - Jodoziory - Smolniki

Od granicy wsi Lizdejki przez Polimonie, Jodoziory do drogi powiatowej w Smolnikach

Polimonie: 126, 117, 122, 74
Jodoziory: 24, 16
Smolniki: 48,156, 82

3000

2.

Polimonie - Jodoziory

Od granicy wsi Lizdejki przez Polimonie do drogi Polimonie - Jodoziory - Smolniki w m. Jodoziory

Polimonie: 17, 14
Jodoziory: 17

900

3.

Jodoziory - Polimonie

Od skrzyżowania w m. Jodoziory, przez Polimonie do wsi Bondziszki

Jodoziory: 17
Polimonie: 17, 14

1200

4.

Polimonie - Ługiele

Od drogi Polimonie-Jodoziory-Smolniki w m Polimonie do granicy wsi Ługiele

Polimonie: 35, 27

1500

5.

Polimonie 1

Od drogi Polimonie-Ługiele do granicy wsi Bondziszki

Polimonie: 10

300

6.

Polimonie 2

Od drogi Polimonie-Ługiele obok jeziora Konopin

Polimonie: 189

400

7.

Polimonie 3

Od drogi Polimonie-Ługiele na południe od jeziora Konopin

Polimonie: 76

150

8.

Polimonie 4

Równolegle do drogi Polimonie -Jodoziory

Polimonie: 206

350

9.

Polimonie 5

Od drogi Polimonie-Jodoziory do drogi Polimonie - Jodoziory - Smolniki

Polimonie: 202

200

10.

Polimonie 6

Równolegle do drogi Polimonie - Jodoziory - Smolniki

Polimonie: 212, 240

450

11.

Polimonie 7

Od drogi Polimonie - Jodoziory do drogi gminnej 101529B Jodoziory - Kleszczówek

Polimonie: 292, 290

600

12.

Polimonie 8

Łącznik dróg Polimonie 7 i Polimonie 8

Polimonie: 282

500

13.

Polimonie 9

Od granicy z m. Postawele

Polimonie: 295, 420

950

14.

Polimonie 10

Od drogi Polimonie 8 do drogi Polimonie - Jodoziory

Polimonie: 267

250

15.

Polimonie 11

Od granicy z m. Postawele do drogi Postawele 9

Postawele: 300, 325

650

16.

Polimonie 12

Łącznik dróg Polimonie 11 i Polimonie 9

Polimonie: 327

250

17.

Polimonie 13

Od drogi gminnej Jodoziory - Kleszczówek nr 101529B w kierunku m. Postawele

Polimonie: 396

700

18.

Polimonie 14

Od drogi gminnej nr 101529B Jodoziory - Kleszczówek w kierunku m. Postawele

Polimonie: 403

430

19.

Kleszczówek - Polimonie

Od drogi gminnej 101529B Jodoziory-
Kleszczówek w m. Kleszczówek do wsi Polimonie

Kleszczówek: 10, Polimonie: 401

300

20.

Jodoziory 1

Od drogi Jodoziory Polimonie w kierunku wsi Ługiele

Jodoziory: 23

160

21.

Jodoziory 2

Od drogi Polimonie-Jodoziory-Smolniki do granicy m. Polimonie

Jodoziory: 21

50

22.

Jodoziory 3

Od drogi gminnej nr 101529B Jodoziory-Kleszczówek w kierunku na wschód

Jodoziory 19

50

23.

Jodoziory 4

Od drogi gminnej nr 101529B Jodoziory-Kleszczówek do jeziora Białego

Jodoziory: 20

120

24.

Smolniki - Dzierwany

Od skrzyżowania z drogą powiatową obok szkoły do m. Dzierwany

Smolniki: 117

1300

25.

Smolniki 1

Od drogi Smolniki-Dzierwany w kierunku północnym

Smolniki: 154

650

26.

Smolniki 2

Od drogi powiatowej do lasu Dzierwany

Smolniki: 10, 4, 112

1300

27.

Smolniki 3

Od drogi gminnej nr 101525B Smolniki-Ługiele w kierunku zachodnim

Smolniki: 6

50

28.

Smolniki 4

Od drogi powiatowej w kierunku wschodnim

Smolniki: 20

320

29.

Smolniki 5

Od drogi powiatowej przy przystanku PKS do drogi Polimonie-Jodoziory-Smolniki

Smolniki: 47/1, 31, 47/2, 47/3

800

30.

Smolniki 6

Od drogi Polimonie-Jodoziory-Smolniki przez las w kierunku jeziora Czarne

Smolniki: 62

170

31.

Smolniki - Kleszczówek

Od drogi powiatowej na skrzyżowaniu w m. Smolniki do wsi Kleszczówek do drogi gminnej 101530B Kleszczówek przez wieś

Smolniki: 135, 134
Kleszczówek: 26

1200

32.

Kleszczówek 1

Od drogi Smolniki -Kleszczówek w kierunku do lasu Dzierwany

Kleszczówek:122

150

33.

Kleszczówek 2

Od drogi gminnej nr 101530B Kleszczówek przez wieś w kierunku m. Smolniki

Kleszczówek: 32

300

34.

Kleszczówek 3

Od drogi gminnej nr 101530B Kleszczówek przez wieś na półwysep jez. Perty

Kleszczówek: 194, 50

1400

35.

Kleszczówek 4

Od drogi gminnej nr 101530B Kleszczówek przez wieś w kierunku północnym naprzeciw jeziora Kojle

Kleszczówek: 37, 126

150

36.

Kleszczówek 5

Od drogi gminnej nr 101530B Kleszczówek przez wieś w kierunku jeziora Perty

Kleszczówek: 87, 65/2

200

37.

Kleszczówek 6

Na półwyspie przy jeziorze Perty

Kleszczówek: 209

50

38.

Kleszczówek 7

Od drogi powiatowej przez wieś (wioseczka) do drogi powiatowej obok wsi Sidory

Kleszczówek: 128, 116,198

1000

39.

Kleszczówek 8

Od drogi Kleszczówek 7 (wioseczka) obok jeziora Perty do lasu

Kleszczówek: 195

250

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe