Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/103/12 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 3, art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich zespół razem zamieszkujących i wspólnie się utrzymujących. Rozróżnia się:

1) gospodarstwo domowe małe - do 2 osób;

2) gospodarstwo domowe średnie - od 3 do 5 osób;

3) gospodarstwo domowe duże - od 6 osób.

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od jednego małego gospodarstwa domowego w wysokości 25,00 zł;

2) od jednego średniego gospodarstwa domowego w wysokości 50,00 zł;

3) od jednego dużego gospodarstwa domowego w wysokości 75,00 zł.

§ 4. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od jednego małego gospodarstwa domowego w wysokości 15,00 zł;

2) od jednego średniego gospodarstwa domowego w wysokości 30,00 zł;

3) od jednego dużego gospodarstwa domowego w wysokości 45,00 zł.

§ 5. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 25,00 zł

2) o pojemności 240 l - wysokości 50,00 zł

3) o pojemności 660 l - wysokości 75,00 zł

4) pojemnik o pojemności powyżej 660 l - 0,11 zł za każdy litr pojemnika.

§ 6. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 120 - w wysokości 15,00 zł

2) o pojemności 240 - w wysokości 30,00 zł

3) o pojemności 660 - w wysokości 45,00 zł

4) pojemnik o pojemności powyżej 660 l - 0,06 zł za każdy litr pojemnika.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Anuszkiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe