Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/113/12 Rady Gminy Szumowo

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szumowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Szumowo zobowiązani są - bez wezwania - uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie w terminie do dnia 25 każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 25 lipca 2013 roku.

§ 2. Ustala się, iż pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje poprzez wpłatę na konto bankowe Urzędu Gminy Szumowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe