Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/114/12 Rady Gminy Szumowo

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier;

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal;

4) szkło;

5) odpady ulegające biodegradacji;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3 :

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) odpady budowlano-remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano-architektonicznej;

5) zużyte opony;

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach, odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z mieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem nie rzadziej niż raz na miesiąc.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy Szumowo.

5. Meble i odpady wilkogabarytowe odbierane są z nieruchomości co najmniej jeden raz na rok. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych i na stronie internetowej Gminy Szumowo.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

2. Do punktu elektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zbierane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Szumowo.

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe