Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/115/12 Rady Gminy Szumowo

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

2. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skłądanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 15 marca 2013 roku do Urzędu Gminy Szumowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/115/12
Rady Gminy Szumowo
z dnia 12 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe