Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/102/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Nowogród na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art 12 § 2, §3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112,Nr 26 poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r poz. 849) na wniosek Burmistrza Nowogrodu uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Nowogród na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Nowogrodzie oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Nowogrodu przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/102/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Podział Gminy Nowogród na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Mątwica I, Mątwica II

Klub wiejski w Mątwicy

2

wsie: Baliki
Chmielewo
Dzierzgi
Grądy
Grzymały
Jankowo Młodzianowo
Jankowo-Skarbowo
Kupnina
Morgowniki
Ptaki
Serwatki
Sławiec
Sulimy
Szablak

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 13

3

Miasto Nowogród ulice:
Generała Sikorskiego
Grunwaldzka
11 Listopada
Kościelna
Kozia
Majora Sikory
Marszałka Piłsudskiego
Mickiewicza
Miła
Morska
Muzealna
Nadnarwiańska
Obrońców Nowogrodu
Października
1 Maja
550-Lecia
Piękna
Podmiejska
Podgórska
Pogodna
Poległych
Porucznika Jarzyny
Radosna
Staromostowa
Strzelców Kurpiowskich
Śródpolna
Świerczewskiego
Tońskiego
Wesoła
Wojska Polskiego
Zamkowa
Zdrojowa
Ziemowita
Zjazd

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie
ul. 11 Listopada 12

4

Miasto Nowogród ulice:
Adama Chętnika
Cmentarna
Klonowa
Kościuszki
Leśna
Łomżyńska
Miastkowska
Nowa
Rynek
Stacha Konwy
Sosnowa
Targowa
Zielona
Zygmunta Glogera

Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie
ul. 11 Listopada 12

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe