Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogród oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się obowiązek dołączenia dokumentów potwierdzających dane zawarte
w deklaracji w formie oświadczenia składającego deklarację, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie w terminie:

1) do 15 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§. 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Góralczyk


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OŚWIADCZENIE
składającego deklarację
o stałej nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości
Zalacznik2.pdf

OŚWIADCZENIE
składającego deklarację
o stałej nieobecności mieszkańca na terenie nieruchomości

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe