reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 130/XXI/12 Rady Gminy Grajewo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 11, art.50 ust.1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202. poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz 1738; z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81,poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622; Nr 149, poz. 887 z 2012 r. poz. 579 i 823) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1 i 2 winno być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.

§ 2. 1. Koszt 1 godziny usługi opekuńczej w 2013 r. ustala się w wysokości 12,00 zł za godzinę.

2. Koszt 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej ustala się w wysokości 14,00 zł.

3. Koszt jednej godziny usługi będzie podlegał waloryzacji o wskaźnik procentowy wynikający ze zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

§ 3. Osoby korzystające z usług określonych w §1 świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg niżej podanej tabeli:

1) osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób:

samotnych

samotnie gospodarujących posiadających rodzinę

do 100% włącznie

0

0

powyżej 100% do 150% włącznie

10

20

powyżej 150% do 200% włącznie

15

30

powyżej 200% do 250% włącznie

25

40

powyżej 250% do 300% włącznie

50

80

powyżej 300%

100

100

2) osoby w rodzinie:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób w rodzinie

do 100% włącznie

0

powyżej 100% do 150% włącznie

25

powyżej 150% do 200% włącznie

35

powyżej 200% do 250% włącznie

50

powyżej 250%

100

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:

1) długotrwałą chorobę;

2) nadmierne wydatki z przyczyn losowych;

3) znaczne wydatki na leki;

4) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług.

§ 5. Kwoty przedstawione w tabeli w § 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 6. Odpłatność za usługi wnosi się na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie w terminie do 15 dnia każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 47/X/07 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 września 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama