reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/114/12 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w terminie:

1. Pierwsza deklaracja - do 15.03.2013 roku.

2. Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji - 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik

do Uchwały Nr XXI/114/12

Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012

Deklaracja o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wytwarzanymi na nieruchomości zamieszkałych

Deklarację należy wypełnić czytelnie, ręcznie wielkimi drukowanymi literami kolorem niebieskim lub komputerowo.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:

Wójt Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Miejsce złożenia:

Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? pierwsza deklaracja 1)

? zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji 2)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Składający:

Imię i nazwisko, imiona rodziców

lub pełna nazwa firmy

PESEL

NIP

REGON (jeśli posiada)

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj

Wojewodztwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ORAZ Z KTÓREJ BĘDĄ ODBIERANE ODPADY

Gmina

Ulica (w przypadku miejscowości Dubiny)

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer geodezyjny działki

Nieruchomość jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? Zamieszkała ? W części zamieszkała i w części niezamieszkała

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na ktorych zamieszkują mieszkańcy)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady zbierane są: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? selektywnie 3) ? jako zmieszane

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje: …………………… (podać liczbę mieszkańcow zamieszkujących na nieruchomości)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 4) ……. x ……. = ………….. zł.

(iloczyn liczby mieszkańcow zamieszkujących nieruchomość

oraz stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach)

(słownie złotych …………………………………………………………………….....….…...)

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

(Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą i w części niezamieszkałą )

Oświadczam, że w części nieruchomości zamieszkałej wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady zbierane są: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? selektywnie 3) ? jako zmieszane

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady komunalne powstają w następujący sposób:

I . Na terenie nieruchomości, w części zamieszkałej, wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje: …………………… (podać liczbę mieszkańcow zamieszkujących na nieruchomości)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nieruchomości zamieszkałej wynosi 4)

……. x ……. = ………….. zł.

(iloczyn liczby mieszkańcow zamieszkujących nieruchomość

oraz stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach)

(słownie złotych …………………………………………………………………….....….…...)

Oświadczam, że w części nieruchomości niezamieszkałej wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady zbierane są: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? selektywnie 3) ? jako zmieszane

II. Na terenie nieruchomości, w części niezamieszkałej, wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 L - ………. sztuk,

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 L - ………. sztuk,

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L - ………. sztuk,

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L - ………. sztuk,

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadmi komunalnymi w części nieruchomości niezamieszkałej wynosi 5)

……. x ……. = ………….. zł.

(iloczyn liczby pojemników oraz

stawki opłaty wymienionej w objaśnieniach)

(słownie złotych …………………………………………………………………….....….…...)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadmi komunalnymi stanowi sumę opłat z punktu I oraz z punktu II

……. + ……. = ………….. zł.

(suma opłat z punktu I oraz z punktu II )

(słownie złotych …………………………………………………………………….....….…...)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczam, iż są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgdonych z rzeczywistością.

……………………………………… …………………………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU

Pouczenie:

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Objaśnienia:

Właściciel nieruchomości - to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15.03.2013 roku.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

3) Odpady zbierane selektywnie - należy przez to rozumieć prowadzenie selektywnego zbierania dla następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),

b) tworzywa sztucznego,

c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe),

d) metalu,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji.

4) Wymieniona w dziale D opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańcow zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą nr XXI/112/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi na jednego mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi 16,00 zł miesięcznie

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposob selektywny, wynosi 7,00 zł miesięcznie.

5) Wymieniona w dziale E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat naliczonych na nieruchomości w części zamieszkałej oraz w cześci niezamieszkałej. Część zamieszkałą nieruchomości oblicza się zgodnie z działem D, natomiast część niezamieszkałą od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej uchwałą nr XXI/112/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności:

a) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi:

- pojemniki na odpady o pojemności 60 L - 20,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 120 L - 40,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 240 L - 60,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 L - 95,00 zł miesięcznie

b) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposob selektywny:

- pojemniki na odpady o pojemności 60 L - 10,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 120 L - 20,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 240 L - 30,00 zł miesięcznie

- pojemniki na odpady o pojemności 1100 L - 50,00 zł miesięcznie

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama