reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/116/12 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 3. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu będzie mógł dostarczyć pojemniki na odpady za dodatkową opłatą pobieraną od właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają własnych pojemników, o parametrach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Hajnówka.

§ 3. 2. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do dostarczania worków na odpady zbierane selektywnie, oznaczone odpowiednio kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego.

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

1) z pojemników na odpady komunalne zmieszane 1 raz na miesiąc,

2) z pojemników na odpady selektywnie zebrane:

a) szkła, także szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego - 1 raz na miesiąc,

b) papieru i tektury - 1 raz na dwa miesiące,

c) metali i opakowań wielomateriałowych - 1 raz na miesiąc,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 1 raz na rok,

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 1 raz na rok,

3) pozostałych rodzajów odpadów - 1 raz na kwartał.

§ 5. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są odpady: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zbierać i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów utworzonego przez Gminę. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy maja prawo również przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów utworzonego przez Gminę odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkokabarytowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć

Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama