reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/151/12 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 200, poz.1688; Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 92, poz.753; Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113; Nr 149, poz.887; Nr 217, poz. 1281) i art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz.654; Nr 149, poz.887; Nr 174, poz.1039; Nr 185, poz. 1092; z 2012r. poz.742) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/117/12 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Michaluk


Załącznik do Uchwały Nr XX/151/12
Rady Powiatu Hajnowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Powiat Hajnowski.

3. Zakład posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.),

2) innych aktów prawnych regulujących świadczenie usług medycznych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,

3) zarządzenia Nr 127/97 Wojewody Białostockiego z dnia 5 listopada 1997, w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,

4) postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 kwietnia 2001 r. o wpisie do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

5) niniejszego Statutu.

4. Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000010655.

Rozdział 2.
Nazwa, siedziba, obszar działania

§ 2. 1. Zakład działa pod nazwą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.

2. Zakład używa nazwy skróconej: SP ZOZ w Hajnówce.

3. Obszarem działania Zakładu jest teren powiatu hajnowskiego obejmujący:

1) miasto Hajnówka,

2) gminę Hajnówka,

3) miasto i gminę Kleszczele,

4) gminę Białowieża,

5) gminę Czeremcha,

6) gminę Czyże,

7) gminę Dubicze Cerkiewne,

8) gminę Narew,

9) gminę Narewka.

4. Zakład może świadczyć usługi medyczne również mieszkańcom pozostałych powiatów województwa podlaskiego, osobom przyjezdnym z obszaru całego kraju oraz cudzoziemcom, na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

5. Siedzibą Zakładu jest miasto Hajnówka, ul. Lipowa 190.

Rozdział 3.
Przedmiot działania Zakładu

§ 3. Celem działania Zakładu jest:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych,

2) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,

3) promocja zdrowia,

4) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

§ 4. 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) zapewnienie ogółowi ludności zamieszkałej na obszarze działania Zakładu dostępu do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz opieki stacjonarnej (szpitalnej),

2) prowadzenie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia,

3) współudział w organizowaniu, prowadzeniu szkoleń osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących ten zawód.

2. W ramach realizacji swoich zadań Zakład świadczy następujące rodzaje usług:

1) udzielanie indywidualnych ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych (opieka ambulatoryjna), diagnostycznych a w razie obłożnej choroby - w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego (opieka domowa),

2) prowadzenie czynnego poradnictwa,

3) udzielanie świadczeń specjalistycznych, profilaktyczno-leczniczych uzupełniających świadczenia opieki podstawowej,

4) udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga hospitalizacji,

5) wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego,

6) udzielanie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich, w tym z zakresu medycyny szkolnej, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,

7) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych w ramach hospitalizacji całodobowej, pobytu dziennego, zabiegów ambulatoryjnych,

8) udzielanie świadczeń pielęgnacyjno - opiekuńczych na bazie Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

9) udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w przypadkach urazów oraz nagłych stanów zagrożenia zdrowia i życia.

3. Do zadań Zakładu należy również wykonywanie zadań obronnych w czasie pokoju w wypadkach zaistnienia nadzwyczajnych zagrozeń i stanu kryzysowego oraz w czasie stanu zagrozenia państwa i wojny.

§ 5. Zakład udziela świadczeń bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, przepisach odrębnych lub umowach cywilnoprawnych.

§ 6. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:

1) narodowym funduszem zdrowia,

2) zakładami opieki zdrowotnej,

3) organami samorządowymi,

4) urzędami administracji rządowej,

5) placówkami naukowo-badawczymi,

6) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

§ 7. Zakład prowadzi wydzieloną działalność, inną niż działalność lecznicza w zakresie:

1) najmu lokali, pomieszczeń i powierzchni,

2) świadczenia usług pralniczych,

3) świadczenia usług gastronomicznych,

4) świadczenia usług transportowych,

5) świadczenia usług sterylizacji,

6) świadczenia usług odpłatnego zakwaterowania,

7) świadczenia usług kserograficznych.

Rozdział 4.
Organy Zakładu

§ 8. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 9. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 10. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje podmiot tworzący Zakład.

§ 11. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje, dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 12. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Hajnowskiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako Przewodniczący Rady Społecznej - Starosta Hajnowski lub osoba przez niego wyznaczona;

2) jako Członkowie Rady Społecznej:

a) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Hajnowskiego.

§ 14. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

2. Po upływie kadencji Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu.

3. Obsługę techniczno-administracyjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.

§ 15. Odwołanie członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

1) w przypadku pisemnej rezygnacji członka Rady Społecznej,

2) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Społecznej przez okres 1 roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach,

3) w przypadku wykonywania działalności konkurencyjnej w stosunku do SP ZOZ w Hajnówce,

4) na umotywowany wniosek Rady Społecznej.

§ 16. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu.

2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Zakładu,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Zakładu,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego,

g) statutu.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności lecznicznej,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

§ 17. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 18. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1) Szpital im. lek. Włodzimierza Mantiuka,

2) Dział Opieki Długoterminowej,

3) Dział Opieki Ambulatoryjnej,

4) komórki stanowiące zaplecze administracyjno - techniczne i gospodarcze oraz samodzielne stanowiska pracy:

a) Dział Ekonomiczny,

b) Dział Techniczno-Administracyjny,

c) Dział Żywności i Żywienia,

d) Sekcja Służb Pracowniczych i Płac,

e) Sekcja Planowania, Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej,

f) Naczelna Pielęgniarka,

g) stanowisko do spraw BHP,

h) stanowisko do spraw Obrony Cywilnej,

i) stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej,

j) stanowisko do spraw Epidemiologii i Oświaty Zdrowotnej,

k) Radca prawny,

l) Kapelani szpitalni,

ł) Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością,

m) Administartor Bezpieczeństawa Informacji.

2. Organizację i zadania przedsiębiorstw działalności leczniczej oraz komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, ustalony przez Dyrektora Zakładu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Zakładu.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 19. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i regulując swoje zobowiązania.

2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu.

3. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Hajnowskiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

4. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Powiatu Hajnowskiego.

§ 20. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 21. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej,

2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

3) z wydzielonej działalnościw zakresie usług: gastronomicznych, pralniczych, dzierżawy, najmu, usług transportowych, usług sterylizacji, usług odpłatnego zakwaterowania, usług kserograficznych,

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

5) na cele i na zasadach określonych w ust. 2,

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach określonych ustawą.

2. Zakład może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

2) remonty,

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,

6) realizację programów wieloletnich,

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

§ 22. 1. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski, stanowiący wartość wydzielonej Zakładowi części mienia Powiatu Hajnowskiego;

2) fundusz Zakładu, stanowiący wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

2. Fundusz Zakładu zwiększa się o:

1) zysk netto,

2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za dany rok obrotowy.

3. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

1) stratę netto,

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

4. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach.

§ 23. 1. Zakład sporządza na koniec roku obrotowego sprawozdanie finansowe, ustala wynik finansowy działalności i sporządza rachunek zysków i strat. Sprawozdanie finansowe opiniuje Rada Społeczna, natomiast zatwierdza Rada Powiatu Hajnowskiego.

2. O przeznaczeniu środków finansowych i nadwyżek finansowych decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej Zakładu.

3. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 24. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.

§ 25. Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama