reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/125/12 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a i pkt 11 oraz art. 40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 13, art. 15, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r., poz. 908) uchwala się, co następuje:

Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i obciążania, oraz wydzierżawiania lub wynajmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2. Nieruchomości mogą być nabywane, zamieniane, zbywane, wynajmowane i wydzierżawiane na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, oraz z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieruchomości - należy przez to rozumieć grunty, budynki i budowle oraz lokale stanowiące odrębną własność;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);

3) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Moniecki;

4) Zarządzie Powiatu - należy rozumieć Zarząd Powiatu w Mońkach;

5) Radzie Powiatu - należy rozmieć Radę Powiatu w Mońkach.

§ 4. 1. Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu.

2. Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje Zarząd Powiatu.

Nabywanie i zamiana nieruchomości

§ 5. Zarząd Powiatu ma prawo do nabywania i zamiany nieruchomości w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji celu publicznego w rozumieniu ustawy i zadań własnych lub zleconych Powiatu.

§ 6. Zarząd Powiatu nabywając na rzecz Powiatu nieruchomości uwzględnia w szczególności możliwości finansowe Powiatu oraz zapisy uchwały budżetowej.

§ 7. 1. Zamiany dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się istotne postanowienia umowy.

2. Przy dokonywaniu zamiany bierze się pod uwagę wartość nieruchomości będących przedmiotem umowy według wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

§ 8. W przypadku, gdy wartość nieruchomości przeznaczonych do nabycia lub zamiany określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym przekracza 200.000 zł (słownie złotych dwieście tysięcy), nabywanie oraz zamiana wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu.

Zbywanie i obciążanie nieruchomości

§ 9. 1. Zarząd Powiatu ma prawo do zbywania nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości na zasadach określonych w ustawie.

2. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie oraz niniejszej uchwale, nieruchomości są sprzedawane w drodze przetargu.

3. Cenę zbycia lub cenę wywoławczą Zarząd Powiatu ustala na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 10. Zarząd Powiatu ma prawo do obciążania nieruchomości według zasad określonych w przepisach prawa.

§ 11. 1. W przypadku, gdy wartość nieruchomości przeznaczonych do zbycia określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym przekracza 200.000 zł (słownie złotych dwieście tysięcy), zbycie wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu.

2. Obciążenie nieruchomości na kwotę większą niż 200.000 zł (słownie złotych dwieście tysięcy) odbywa się po uzyskaniu zgody Rady Powiatu.

Dzierżawa i najem nieruchomości

§ 12. 1. Zarząd Powiatu ma prawo do zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości lub ich części na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem treści ust. 2.

2. Wydzierżawienie lub wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat wymaga zgody Rady Powiatu.

§ 13. Najemców i dzierżawców nieruchomości lub ich części wyłania się w drodze przetargu, z wyjątkiem gdy dzierżawa lub najem dotyczy celu publicznego w rozumieniu ustawy.

§ 14. 1. Wysokość stawek czynszu najmu lub dzierżawy określa Zarząd Powiatu z uwzględnieniem wartości rynkowej nieruchomości.

2. W umowie najmu lub dzierżawy nieruchomości trwającej dłużej niż jeden rok, zawiera się klauzulę corocznej waloryzacji wysokości czynszu w wymiarze nie niższym niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, podany przez Główny Urząd Statystyczny.

Postanowienia końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 16. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXXII/158/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 września 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 216, poz. 2437);

2) uchwała Nr V/29/11 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 108, poz. 1236).

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Krzysztof Falkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama