reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/142/2012 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nurzec-Stacja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Nurzec-Stacja uchwala, co następuje:

§ 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) odpady zmieszane ( niesegregowane),

2) papier i tektura ( w tym opakowania, gazeta, czasopisma itp.),

3) odpady opakowaniowe ze szkła w tym szkło bezbarwne i kolorowe,

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) przeterminowane leki ,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) zużyte opony,

10) chemikalia,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) odpady zielone.

§ 2. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nurzec-Stacja określa regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3. . Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w tygodniu,

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu,

- plastik,metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu,

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu,

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło - 1 raz na kwartał ( w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura - 1 raz na kwartał ( w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie),

§ 4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nurcu-Stacji i Urzędu Gminy Nurzec-Stacja.

§ 5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 6. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 1 raz w roku (w zabudowie rozproszonej na zgłoszenie, ustalone na 7 dni przed planowaną datą odbioru) oraz na bieżąco można dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W zabudowie wielorodzinnej odpady te odbierane są raz w tygodniu.

§ 8. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie dostarczać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 10. Wójt Gminy poda do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nurzec-Stacja lokalizację punktu selektywnego zbierania odpadów, terminy jego otwarcia oraz wykaz frakcji odpadów odbieranych w tym punkcie.

§ 11. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości uiszczających na rzecz Gminy Nurzec-Stacja opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się nieodpłatnie.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama