Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2)(Dz. U z 2011 Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko


Załącznik do uchwały Nr XX/147/12
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 29 grudnia 2012 r.

S T A T U T
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
IM. DR EDWARDA JELSKIEGO W KNYSZYNIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Edwarda Jelskiego w Knyszynie zwany dalej "Zakładem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz przepisów wydanych na jej podstawie (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),

2) uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie Nr XX/100/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

§ 3. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje gmina Knyszyn.

§ 4. Siedzibą Zakładu jest miasto Knyszyn ulica Grodzieńska Nr 96.

§ 5. Obszar działania Zakładu stanowi obwód profilaktyczno-leczniczy obejmujący: dla lecznictwa otwartego - Powiat Moniecki; dla lecznictwa zamkniętego - Województwo Podlaskie.

§ 6. Ze świadczeń zdrowotnych Zakładu bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej korzysta również:

1) pozostała ludność województwa podlaskiego,

2) ludność województw przyległych,

3) ludność przyjezdna z obszaru całego kraju,

4) cudzoziemcy.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 7. 1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, połączonych z edukacją zdrowotną oraz działaniami z zakresu promocji zdrowia.

2. Świadczeniami udzielanymi przez Zakład jest:

1) badanie i porada lekarska,

2) leczenie,

3) rehabilitacja lecznicza,

4) badania diagnostyczne,

5) pielęgnacja chorych,

6) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,

7) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

8) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

3. Zakład w ramach prowadzonej działalności realizuje ponadto zadania w zakresie systemu obronnego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) oraz innych przepisów wykonawczych do ustawy.

§ 8. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie świadczeń:

1) w zakresie opieki podstawowej:

a) udzielanie świadczeń służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia,

b) prowadzenie czynnego poradnictwa,

c) szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

2) w zakresie opieki specjalistycznej udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga badań uzupełniających świadczenia opieki podstawowej,

3) w zakresie opieki stacjonarnej udzielanie świadczeń zdrowotnych chorym, których stan zdrowia wymaga hospitalizacji: konsultacyjne poradnictwo poszpitalne oraz szerzenie oświaty zdrowotnej,

4) wykonywanie badań diagnostycznych.

Rozdział 3.
ORGANY ZAKLADU

§ 9. Organami zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 10. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor. Dyrektor kieruje samodzielnie Zakładem, reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu.

2. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniona osoba.

§ 11. Z Dyrektorem Zakładu Burmistrz Knyszyna nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub zawiera umowę cywilno-prawną.

§ 12. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

1) głównego księgowego,

2) kierowników przedsiębiorstw,

3) pielęgniarek oddziałowych,

4) osób zajmujących samodzielne stanowiska w Zakładzie.

§ 13. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Knyszynie oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§ 14. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) Burmistrz Knyszyna - przewodniczący,

2) przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,

3) 3 przedstawicieli wybranych przez Radę Miejską w Knyszynie.

§ 15. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych Zakładu.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów medycznych.

§ 16. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§ 17. 1. Członek Rady może być odwołany przez Radę Miejską w Knyszynie przed upływem kadencji w przypadkach:

1) rezygnacji z pełnienia funkcji,

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

3) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.

2. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 występuje Przewodniczący Rady.

§ 18. Zadania Rady Społecznej oraz tryb jej powoływania określają przepisy ustawy.

§ 19. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 20. Obsługę techniczno-administracyjną Rady społecznej zapewnia Zakład.

§ 21. Koszty związane z działalnością Rady Społecznej pokrywane są ze środków Zakładu.

Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU

§ 22. 1. Zakład - podmiot leczniczy realizuje swoje zadania w oparciu o, przedsiębiorstwa:

1) Szpital

a) Oddział Chorób Wewnętrznych z łóżkami intensywnej opieki medycznej,

b) Izba Przyjęć,

c) Gabinet Zabiegowy,

d) Dział farmacji szpitalnej,

e) Pracownia Radiologii,

f) Pracownia Ultrasonograficzna,

g) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.

2) Świadczenia inne niż Szpitalne

a) zakład opiekuńczo - leczniczy

3) Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

a) Poradnia Kardiologiczna,

b) Poradnia Lekarza POZ,

c) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej,

d) Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej,

e) Gabinet Medycyny Szkolnej,

f) Punkt Szczepień,

g) Gabinet Zabiegowy,

h) Pracownia Rehabilitacji Leczniczej,

i) Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Układu krążenia.

2. Kierownicy przedsiębiorstw podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

§ 23. Zakres działania i strukturę komórek organizacyjnych przedsiębiorstw określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 24. 1. Gospodarka finansowa Zakładu jest prowadzona w formie samodzielnej jednostki, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

3. Roczny plan finansowy Zakładu i sprawozdanie z realizacji planu opiniuje Rada Społeczna.

§ 25. Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

§ 26. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) dotacje celowe od Gminy Knyszyn na realizację zadań statutowych,

2) od osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

3) na realizację zadań i programów zdrowotnych,

4) za prowadzenie szkolenia innych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów,

5) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,

6) instytucji ubezpieczeniowych,

7) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne.

§ 27. 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

2. Zakład decyduje sam o podziale zysku.

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje podmiot tworzący.

2. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania nadzoru określają ustawa o działalności leczniczej oraz odrębne przepisy.

§ 29. Zmiany w niniejszym statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.

§ 30. Statut wchodzi w życie na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Knyszynie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe