Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/87/12 Rady Gminy Turośl

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Turośl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz 1568; zm z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz 1458; zm. z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; zm. z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; zm. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; zm. z 2012 r., poz 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Turośl lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Turośl.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe