Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/234/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wasilków na lata 2013 - 2017"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902; Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz.1342) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 -2017" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/234/12
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 29 listopada 2012 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
WASILKÓW NA LATA 2013 - 2017

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w art. 21 ust. 1 pkt.1 nałożyła na radę gminy obowiązek uchwalania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat.

Program zawiera prognozy działań nakierowanych na poprawę stanu technicznego i standardu mieszkaniowego, których tematykę ściśle określa art. 21 wyżej cytowanej ustawy, w szczególności:

1. prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu gminy,

2. analizę potrzeb remontowych i modernizacji,

3. planowaną sprzedaż lokali,

4. zasady polityki czynszowej,

5. sposób zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,

6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,

7. wysokość wydatków na utrzymanie zasobów, w tym wydatków inwestycyjnych,

8. opis innych działań mających na celu racjonalizację gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

Przedstawione poszczególne rozdziały tematyczne stanowią ocenę istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy Wasilków oraz propozycje zmian w tym zakresie.

1. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach.

Tabela 1.
Zasoby mieszkaniowe Gminy Wasilków na dzień 01.11.2012 r.


Wyszczególnienie

Lokale komunalne

ogółem

w tym socjalne

Liczba lokali

46

3

Powierzchnia użytkowa w m 2

1777,5

66,4

Gmina Wasilków posiada 46 zamieszkałych lokali o łącznej powierzchni 1777,5 m2, które przyjęto do oczynszowania.

1 mieszkanie we wsi Dąbrówki.

45 mieszkań w Wasilkowie.

Średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 39 m2.

Lokale mieszkalne rozmieszczone są w 16 budynkach stanowiących własność Gminy.

Na terenie miasta Wasilków znajduje się 15 budynków, we wsi Dąbrówki - 1.

Tabela 2.
Wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje i urządzenia - stan na 01 listopada 2012 r.

Wyposażenie budynków w infrastrukturę techniczną

Ilość

wodociąg sieciowy

16

kanalizacja sanitarna

11

gaz przewodowy, centralne ogrzewanie, ciepła woda

0

Tabela 3.

Wykaz budynków mieszkalnych oraz ich stan techniczny zgodnie z oceną z dnia 06.07.2012 r.

Lp

Położenia budynku

Liczba lokali

Powierzchnia użytkowa (m 2 )

Stan techniczny budynku

WASILKÓW

45

1729,7

1.

Białostocka 9

1

13,8

średni

2.

Białostocka 16

5

197,1

średni

3.

Białostocka 18

3

105,4

średni

4.

Białostocka 22/24

5

147,9

średni

5.

Białostocka 30

4

112,2

średni

6.

Kościelna 15

3

114,2

średni

7.

Rynek Kilińskiego 22

1

61,6

dobry

8.

Dworna 23

5

203,3

średni

9.

Grodzieńska 6

2

78,4

średni

10.

Grodzieńska 8

2

52,6

średni

11.

Grodzieńska 8A

1

42,7

średni

12.

Wojtachowska 5

2

120,7

średni

13.

Wojtachowska 7

6

232,3

średni

15.

Wojtachowska 14

1

73,2

średni

15.

Piaskowa 12

4

174,3

dobry

WIEŚ

1

47,8

16.

Dąbrówki ul. Krótka 3

1

47,8

średni

RAZEM

46

1777,5

Gmina dysponuje trzema lokalami socjalnymi:

1) lokal Nr 2 przy ul. Białostockiej 9

2) lokal Nr 1 i 2 przy ul. Grodzieńskiej 8.

Ocenę stanu technicznego należy rozpatrywać poprzez analizę zużycia technicznego (fizycznego), funkcjonalnego (użytkowego) i środowiskowego. Na podstawie okresowych przeglądów technicznych budynków zużycie techniczne określa się następująco: budynki są w stanie technicznym średnim, umożliwiającym dalsze ich eksploatowanie, wymagającym w większości z nich remontów.

Dokonując analizy danych z lat ubiegłych ocenia się, że wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy pozostaje na niezmienionym poziomie.

Utrzymanie takiego stanu zasobu mieszkaniowego uzależnione jest od ilości napraw i głównych remontów przekraczających zakres napraw bieżących. Niewykonanie remontów powoduje szybkie pogarszanie się stanu technicznego budynków.

W celu polepszenia stanu technicznego budynków zasadnym byłoby zwiększenie środków finansowych na remonty główne budynków.

2. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata.

Budynki, w których usytuowane są lokale mieszkalne należące do Gminy wykazują zróżnicowane zużycie techniczne. Budynki te ze względu na okres eksploatacji wynikający z zaawansowanego wieku obiektów i ich niedokapitalizowanie są w średnim stanie technicznym. Jest to jeden z ważniejszych problemów, które należy rozwiązać w dziedzinie gospodarki lokalowej. Przewiduje się, że stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy w latach 2013-2017 będzie ulegał poprawie m. in. w zakresie wymiany pokrycia dachowego, które w większości wykonane jest z płyt azbestowo-cementowych oraz wykonanie remontów bieżących i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Osobnym problemem do rozwiązania jest usuwanie azbestu z budownictwa zgodnie z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" przyjętym w 2002 roku przez Radę Ministrów. W zasobach Gminy znajduje się 9 budynków, na których dachy pokryte są azbestem, o łącznej powierzchni około 1144 m2(w tym udział w budynku przy ul. Białostockiej 9 - 16% tj. 21 m2).

Na kolejne 5 lat zaplanowana jest wymiana pokrycia dachowego z płyt azbestowych 4 budynków mieszkalnych na łączną kwotę - wg kosztorysów inwestorskich - 197 088,19 zł.

2013 r. - Wojtachowska 14; Wojtachowska 7

2014 r. - Dworna 23

2016 r. - Kościelna 15

Harmonogram planowanych prac przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4.
Zakres i szacunkowa wartość robót remontowych i inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w latach 2013-2017

Rodzaj robót (wartość w zł.)

2013

2014

2015

2016

2017

Wymiana pokrycia dachowego

101 000,-

58 000,-

-

39 000,-

-

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
(refundacja)


5 000,-


5 000,-


5 000,-


5 000,-


5 000,-

Remonty bieżące

7 700,-

8 300,-

9 000,-

9 700,-

10 400,-

Razem

113 700,-

71 300,-

14 000,-

53 700,-

15 400,-

Remonty bieżące i modernizacje będą realizowane z zaliczek na fundusz remontowy.

3. Planowana sprzedaż lokali Gminnych.

Z uwagi na fakt, iż w mieszkaniowym zasobie Gminy są trzy wolnostojące domki jednorodzinne planuje się ewentualną ich sprzedaż. Są to lokale położone przy ul. Rynek Kilińskiego 22, przy ul. Wojtachowskiej 14 w Wasilkowie oraz w Dąbrówkach przy ul. Krótkiej 3. Nie przewiduje się natomiast sprzedaży pozostałych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielorodzinnych.

4. Zasady polityki czynszowej.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego reguluje zasady podwyższania lub obniżania czynszu oraz opłat za najem lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela.

Polityka czynszowa Gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Wpływy z czynszów powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.

1. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a) za lokale mieszkalne,

b) za lokale socjalne.

2. Stawki czynszu za 1 m2powierzchni użytkowej na rok 2013 zostaną ustalone w formie Zarządzenia wydanego przez Burmistrza Wasilkowa. Przy ustalaniu stawki czynszu pod uwagę będą brane koszty eksploatacji i utrzymania budynków oraz koszty ponoszone na utrzymanie pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Podwyższanie czynszu w kolejnych latach obowiązywania programu dokonywane będzie raz w roku w miesiącu styczniu. Podstawą wzrostu stawki czynszu będzie wskaźnik inflacji za miniony rok.

Ponadto określa się następujące czynniki obniżające lub podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego oraz stopień obniżenia/podwyższenia stawki podstawowej:

1) czynniki obniżające:

a) lokal bez urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych - obniżka o 10%,

b) lokal bez wydzielonej kuchni - obniżka o 10%,

c) brak wc w lokalu - obniżka o 10%,

d) lokal usytuowany na poddaszu w budynku - obniżka o 5%,

e) lokal znajdujący się w budynku położonym na terenie wiejskim - obniżka o 5%.

2) czynniki podwyższające :

a) lokal znajduje się w budynku wybudowanym po 1990 roku - podwyżka o 10%,

b) lokal usytuowany na poddaszu w budynku, w którym wymienione zostało pokrycie dachowe -podwyżka o 5%.

Przez użyte określenie "wc" należy rozumieć - doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalację wodociągowo - kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie muszli klozetowej i spłuczki.

Obniżenie/podwyższenie stawki podstawowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających/podwyższających.

Stawka podstawowa czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki podstawowej za lokal mieszkalny.

Zakłada się podstawową stawkę czynszu na rok 2013 w wysokości 3,8 zł/m2. Została ona ustalona na podstawie nakładów poniesionych przez Gminę na budynki komunalne w roku 2011, które wyniosły 82 847,48 zł.

Od dnia 01 stycznia 2013 r. tworzy się "Fundusz remontowy". Stawka czynszu (3,8 zł/ m2) składać się będzie z dwóch pozycji :

- opłata eksploatacyjna kwota 3,2 zł/m2- przeznaczona na bieżące utrzymanie budynków;

- fundusz remontowy kwota 0,6 zł/m2- przeznaczona na remonty.

Przewidywana wartość przychodów z tytułu utworzenia funduszu remontowego w 2013 roku wyniesie ok. 13 000,- zł. Środki te przeznaczone będą na wykonanie remontów bieżących budynków oraz dopłaty do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Tabela 5.
Wykaz lokali mieszkalnych z uwzględnieniem: powierzchni lokali, liczby pokoi oraz stawek czynszu na rok 2013 przedstawia poniższa tabela.


Lp


Położenia budynku

Numer lokalu

Powierzchnia lokalu m 2

Liczba pokoi

Stawka obniżenia/ podwyższenia czynszu %

Czynsz stawka za 1 m 2

opł. eksploatac.

fundusz remont.

1.

Białostocka 9

2

13,8

1

-50% lok. socjalny

1,6

0,3

2.

Białostocka 16

1

22,5

1

-10%

2,88

0,54

2

30,4

1

0%

3,2

0,6

3

52,3

2

0%

3,2

0,6

4

49,3

2

0%

3,2

0,6

5

42,6

2

(+/- 5%) 0%

3,2

0,6

3.

Białostocka 18

1

47,1

2

0%

3,2

0,6

2

32,5

2

0%

3,2

0,6

3

25,8

1

0%

3,2

0,6

4.

Białostocka 22/24

1

41,3

2

0%

3,2

0,6

2

39,6

2

0%

3,2

0,6

4

27,8

1

0%

3,2

0,6

5

25,5

1

(+/- 5%) 0%

3,2

0,6

6

45,5

3

(+/- 5%) 0%

3,2

0,6

5.

Białostocka 30

2

24,0

1

0%

3,2

0,6

3

22,9

1

0%

3,2

0,6

4

36,6

2

-5%

3,04

0,57

5

28,7

1

-5%

3,04

0,57

6.

Kościelna 15

1

45,8

2

0%

3,2

0,6

2

42,7

2

0%

3,2

0,6

3

25,7

1

-5%

3,04

0,57

7.

Rynek Kilińskiego 22

61,6

3

0%

3,2

0,6

8.

Dworna 23

1

59,1

3

0%

3,2

0,6

3

29,4

1

0%

3,2

0,6

4

30,1

1

-5%

3,04

0,57

5

40,8

2

-5%

3,04

0,57

6

43,9

2

-5%

3,04

0,57

9.

Grodzieńska 6

1

33,6

2

0%

3,2

0,6

2

44,8

2

0%

3,2

0,6

10.

Grodzieńska 8

1

23,1

1

-50% lok. socjalny

1,6

0,3

2

29,5

1

-50% lok. socjalny

1,6

0,3

11.

Grodzieńska 8A

42,7

2

-10%

2,88

0,54

12.

Wojtachowska 5

1

72,5

4

0%

3,2

0,6

2

48,2

2

0%

3,2

0,6

13.

Wojtachowska 7

1

54,1

3

0%

3,2

0,6

2

39,2

2

0%

3,2

0,6

3

39,7

1

0%

3,2

0,6

4

33,0

2

-5%

3,04

0,57

5

37,8

2

-5%

3,04

0,57

6

28,5

1

-5%

3,04

0,57

14.

Wojtachowska 14

73,2

4

0%

3,2

0,6

15.

Piaskowa 12

2

36,8

2

+10%

3,52

0,66

3

35,9

2

+10%

3,52

0,66

4

51,7

3

+10%

3,52

0,66

6

49,9

2

+10%

3,5

0,66

16.

Dąbrówki ul. Krótka 3

47,8

2

-5%

3,04

0,57

Tabela 6.

Biorąc pod uwagę prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrost nakładów w latach 2013-2017 szacowana stawka za 1m 2 kształtować się będzie w następujący sposób:

Rok

Stawka podstawowa czynszu za 1m 2

Kwota funduszu remontowego za 1m 2

2013

3,20

060

2014

3,36

0,63

2015

3,53

0,66

2016

3,71

0,69

2017

3,90

0,72

Tabela 7.

Na podstawie podanej powierzchni oczynszowanej i szacowanej średniej stawki czynszu przychody z tytuł najmu lokali mieszkalnych w poszczególnych latach wyniosą:

Rok

Powierzchnia oczynszowana m2

Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych zł

W tym zaliczki na fundusz remontowy zł

2013

1777,5

80 000

12 630

2014

1777,5

84 000

13 262

2015

1777,5

88 200

13 925

2016

1777,5

92 610

14 621

2017

1777,5

97 240

15 352

5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy będzie prowadzić Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie.

6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Źródła finansowania dzieli się na następujące rodzaje :

1) czynsze mieszkaniowe

2) budżet Gminy (wydatki inwestycyjne).

7. Wysokość wydatków na utrzymanie zasobów w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji , koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków, a także wydatki inwestycyjne.

Wydatki na remonty bieżące pokrywane będą z wpływów z czynszu - fundusz remontowy. Wydatki inwestycyjne oraz koszt modernizacji budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy będzie pokrywany z budżetu Gminy w formie dotacji przedmiotowej. Koszty te przedstawiono w pkt. 2 tabela 4 niniejszego opracowania.

8. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

1. Należy prowadzić szeroko zakrojoną akcję propagandową, mającą na celu uświadomienie lokatorów, którzy zajmują lokale mieszkalne o dużym metrażu, do zamian mieszkań o mniejszym metrażu i tym samym mniejszym czynszu, jak też niższych opłatach eksploatacyjnych.

2. W ramach niniejszego programu nie przewiduje się remontów kapitalnych całych budynków, wiążących się z koniecznością wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów.

3. Lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat należy umożliwiać zamianę posiadanego lokalu na lokal mniejszy o niższym czynszu (standardzie).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe