Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/254/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wasilków na lata 2013 - 2017"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr 128, poz. 902; Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13; z 2011 r. Nr 224, poz.1342) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/234/12 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013 -2017" zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie "§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe