Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/103/12 Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281,z 2012r. poz.567) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) - Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

2. Deklaracje składa się w siedzibie Urzędu Gminy Giby.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.

4. Właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązany jest dołączyć kopię obowiązującej na dzień 1 stycznia 2012 r. umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą.

5. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, do deklaracji należy załączyć mapę (kopię mapy zasadniczej lub ewidencyjnej) lub szkic z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów,

2) W przypadku, gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo,

3) W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, dokument potwierdzający ten fakt.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 31 marca 2013r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/103/12
Rady Gminy Giby
z dnia 28 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Pola wypełnić dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem


Podstawa prawna: Art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz.951).

Składający: właściciel nieruchomości (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany).

Organ właściwy do złożenia deklaracji :
Wójt Gminy Giby (adres: URZĄD GMINY GIBY, Giby 74A, 16-506 Giby)

Termin składania
I (pierwszej) deklaracji: do 31 marca 2013 r.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1) Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja
? zmiana danych zawartych w deklaracji

2) W przypadku zaznaczenia zmiany danych zawartych w deklaracji:

? zwiększa lub zmniejsza się liczba osób zamieszkałych
? zwiększa lub zmniejsza się liczba pojemników
? inne zmiany (np. zmiana danych Składającego Deklarację)

B. DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi
**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi.

data zamieszkania mieszkańca (mieszkańców) na nieruchomości - w przypadku pierwszej deklaracji:

a) nastąpiła przed 1 lipcem 2013 r. - ?

b) jeśli nastąpiła po 1 lipcu 2013 r. - dokładna data: ………………………………

data zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( data zmiany liczby zamieszkałych mieszkańców na nieruchomości lub liczby pojemników służących zbieraniu odpadów z części niezamieszkałej) - w przypadku kolejnej deklaracji …………………………………………………………………………………..,

Nazwisko i imię* / pełna nazwa** Składającego deklarację

Numer PESEL*

Numer NIP**

Adres email (nie wymagane)

Nr telefonu (nie wymagane)

B.1. ADRES ZAMIESZKANIA* / ADRES SIEDZIBY** SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer działki ewidencyjnej

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY
UWAGA: Właściciel nieruchomości dysponujący większą liczbą nieruchomości składa odrębną deklarację, co do
każdej nieruchomości.

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Numer działki ewidencyjnej

D. WYSOKOŚC OPŁATY.
1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

1. Dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji:
zamieszkuje ………….. (liczba osób)

a) odpady komunalne zbierane i gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny*
b) d eklaruję, że na terenie nieruchomości nie będę prowadzić kompostownika / będę prowadzić kompostownik*
(* niepotrzebne skreślić)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

……………….………. X …………………………… = ……………….……….… zł
(liczba mieszkańców) (stawka opłaty) (wysokość opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …………… zł
(słownie ……….………………………………………………………………………………………..……..)

2. Dotyczy właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w szczególności nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: usługowej, handlowej, rzemieślniczej.

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady komunalne powstające na
części nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne gromadzone są one w pojemnikach:

1) pojemnik o pojemności 60 litrów (L) …………(sztuk) …………………zł/szt.,
2) pojemnik o pojemności 110 L……………….…(sztuk) …………………zł/szt.,
3) pojemnik o pojemności 120 L……………….…(sztuk) …………………zł/szt.,
4) pojemnik o pojemności 240 L……………….…(sztuk) …………………zł/szt.,
5) pojemnik o pojemności 1100 L ………………..(sztuk) …………………zł/szt.,
6) pojemnik o pojemności 7 m3 ………………(sztuk) …………………zł/szt.,
7) pojemnik o pojemności 16 m3 ……………………(sztuk) …………………zł/szt.,
8)pojemnik o pojemności 34 m3 ……………..…..(sztuk) …………………zł/szt.

a odpady komunalne zbierane i gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny*
(* niepotrzebne skreślić)

Wyliczenie miesięcznej opłaty:

……………….…………. X ……………………...… = …………………………….zł
miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……….………………….. X ……………………...……. = …………………………………. zł miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

………….…………….……. X ……………………...…… = ………………………………… zł miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

………………….….………. X ……………………...…… = …………………………………..zł miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

……………………..………. X ..……………...............… = ……………………………… ..zł miesięczna liczba pojemników) (stawka opłaty) (iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)


w przypadku mniejszej liczby pojemników powyższych pól nie wypełnia się;
w przypadku większej liczby pojemników należy dodatkowe wyliczenia dokonać odrębnie, a poniżej wpisać jedynie sumę opłat:

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ...………..…. zł
(słownie ………………………………………………………………………………………………......……)

3. Dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Oświadczam, że na nieruchomości częściowo zamieszkują mieszkańcy, a częściowo jest to nieruchomość, na której nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wysokość opłaty stanowi sumę opłat z pkt 1 i 2
Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi:
………………………………………………………………..…..zł
(należy wpisać sumę opłat z punktu 1 i 2)

(słownie ………………………………………………………………………………………..…)

E. ZAŁĄCZNIKI (należy wymienić rodzaj załącznika).

Kopia umowy na dzień 1 stycznia 2012 r. zawartej z Przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych - obowiązkowo tylko do pierwszej deklaracji,
Pełnomocnictwo (w przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości),
Dokument potwierdzający fakt zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, w przypadku zaistnienia tego faktu
Mapa (kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej) lub szkic z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb wynikających z obowiązku ponoszenia przeze mnie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101/2002, poz.926).
2. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego.
………………………………. …………..………………..
(miejscowość i data) (czytelny podpis)

G. ADNOTACJE ORGANU
W tym, potwierdzenie i data przyjęcia deklaracji:

Pouczenie:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1945 ze zm.),

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Giby deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Giby nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Objaśnienia:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jeżeli w niniejszej uchwale mowa jest o właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

W części A Deklaracji "OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI" należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem "x"; można postawić tylko jeden znak "x" w pkt 1.

W części A, pkt. 2 wypełnia się tylko, jeśli składana jest kolejna deklaracja (druga lub następna …)

W pkt. 2 należy postawić znak "X" w odpowiednim miejscu; można postawić najmniej jeden znak "x", a najwięcej trzy znaki "x".

W części B należy podać datę zamieszkania mieszkańca; jeśli data zamieszkania nastąpiła przed 1 lipcem 2013 r., należy zaznaczyć znakiem "X" kwadrat umieszczony przy takim stwierdzeniu. Jeśli data zamieszkania nastąpiła po dacie wejścia systemu w życie, czyli po 1 lipcu 2013 r., należy podać dokładną datę zamieszkania mieszkańca (np. pierwszego mieszkańca) na nieruchomości. W przypadku zmiany danych (zwiększenia liczby lub zmniejszenia liczby osób zamieszkałych, a także liczby pojemników służących zbieraniu odpadów z części niezamieszkałej (zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) należy podać dokładną datę nastąpienia tej zmiany.

Uwaga! Należy wpisać tylko jedną datę. Jeśli w danym miesiącu nastąpiło kilka zmian, dla każdej należy złożyć odrębną deklarację.

W części B wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym obecnie jest numer PESEL lub NIP. Numer PESEL wpisują do deklaracji osoby objęte rejestrem PESEL.

W następnych rubrykach części B 1 należy podać dane właściciela nieruchomości (osoby fizycznej, prawnej albo też jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowści prawnej)

W części C podaje się adres nieruchomości - tylko jednej. W przypadku kolejnych nieruchomości należy złożyć odrębne deklaracje.

Część D służy wyliczeniu opłaty. Właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne - określonej w części D deklaracji, podzielono na dwie grupy opisane w punktach 1, 2 i 3:

Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne oraz stale i czasowo zamieszkują mieszkańcy. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 1 oraz E i F. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca, uchwalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Giby. Liczba osób zamieszkałych nie oznacza liczby osób zameldowanych, należy wpisać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

Punkt 2 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dodatkowo nieruchomość ta służy innym celom (np. działalności gospodarczej), na której prowadzona jest także wszelkiego rodzaju działalność handlowa, usługowa, rzemieślnicza. Właściciele tych nieruchomości wypełniają deklarację w częściach: A, B, C, D pkt 1, 2 i 3 oraz E i F. Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi sumę opłat z D pkt 1 i z D 2, czyli kwoty wyliczonej jako iloczyn liczby wszystkich pojemników służących częściom niezamieszkałym, o określonej wielkości odbieranych w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty za te pojemniki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.

Załącznikami do deklaracji w szczególności są:

- kopia umowy na dzień 1 stycznia 2012 r. zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych - obowiązkowo do pierwszej deklaracji;

- pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika

- Dokument potwierdzający fakt zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, w przypadku zaistnienia tego faktu

- Mapa (kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej) lub szkic z zaznaczonym miejscem ustawienia pojemników do zbierania odpadów (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe