Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/104/12 Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281,z 2012r. poz.567.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) - Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Giby będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej minimalnej pojemności pojemników i worków przewidzianych dla danego rodzaju nieruchomości - wynikającejz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby, określonego odrębną uchwałą Rady Gminy Giby,

2) odpadów surowcowych (tzw. "suchych") zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby, określonym odrębną uchwałą Rady Gminy Giby - w każdej ilości,

3) szkła i odpadów zielonych zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby, określonym odrębną uchwałą Rady Gminy Giby - w każdej ilości,

4) szkła zebranego w pojemnikach ogólnodostępnych, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby, określonym odrębną uchwałą Rady Gminy Giby - w każdej ilości,

5) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznegow systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę Giby harmonogramem,

6) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wszystkich zebranych selektywnie odpadów, zgodnie regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby, określonym odrębną uchwałą Rady Gminy Giby - w ilości określonej w Załączniku nr 1 do uchwały.

2. W przypadku przekroczenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych określonych w ust. 1 pkt. 1) właściciel nieruchomości, na której powstały odpady, ponosi koszt ich odbioru przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez gminę Giby. Jednostkowe koszty odbioru zawarto w uchwale o rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę Giby przyjętej odrębną uchwałą Rady Gminy Giby.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Giby, określonym odrębną uchwałą Rady Gminy Giby, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

4. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt. 5), wystawione przed posesję przy krawędzi jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością:

1) Zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

2) Odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

3) Szkło - nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy

§ 3. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy ul. Juliana Marchlewskiego 32, 16-500 Sejny

2. Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u znajduje się na stronie internetowej gminy Giby oraz na tablicy informacyjnej przy wjeździe na teren PSZOK-u.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do PSZOK- u przez ich wytwórców.

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do uchwały.

5. Zarządca PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK-u, który stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/104/12
Rady Gminy Giby
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów [kg/Mk/rok]

20 01 01

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10

Odzież

10

20 01 11

Tekstylia

10

20 01 13*

Rozpuszczalniki

0,05

20 01 14*

Kwasy

0,01

20 01 15*

Alkalia

0,01

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

0,05

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki liniowe do długości 1,5 m, kompaktowe, niskoprężne lampy sodowe, termometry rtęciowe

0,15

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory zawierające freon

50

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice zawierające substancje niebezpieczne

0,80

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

1,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,10

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

0,10

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

0,10

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

monitory, telewizory, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier, urządzenia elektryczne z wyświetlaczem LCD lub plazmowym

30

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

pralki, piekarniki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, drukarki, maszyny do pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, żelazka, inne urządzenia kuchenne, inne urządzenia elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych

50

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

20 01 40

Metale

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

40

20 03 07

Wielkogabarytowe z metalu

grzejniki, felgi, wanny żeliwne

50

16 01 03

Opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

20

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone

50

17 03 80

Odpadowa papa

papa

50

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

styropian, wełna mineralna

5

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD

1

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe mineralne i syntetyczne

1

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)

opakowania po substancjach niebezpiecznych

0,5

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

opakowania ciśnieniowe po substancjach niebezpiecznych

0,2

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

0,2


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/104/12
Rady Gminy Giby
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na ulicy Juliana Marchlewskiego 32, 16-500 Sejny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku:

I. Zasady ogólne:

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności
z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.

3. Dostarczone przez mieszkańca, właściciela nieruchomości lub upoważnioną przez właściciela nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie.

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminui poleceń pracownika punktu.

II. Ustalenia szczegółowe:

1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.

2. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Giby po okazaniu następujących dokumentów:

- deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

- ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.

5. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone.

6. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady wymienione w Załączniku nr 1 do uchwały
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

- odpady zawierające azbest,

- szyby samochodowe,

- szkło zbrojone i hartowane,

- zmieszane odpady komunalne,

- części samochodowe,

- zmieszane odpady budowlane.

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadóww przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK -u, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

9. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie przyjęcia odpadu na ustalonym druku oraz potwierdzi odbiór odpadu na przygotowanej przez dostarczającego zgodnie z obowiązującym wzorem, karcie przekazania odpadu.

10. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w Załączniku nr 1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania odpadów do PSZOK.

11. Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK znajduje się na stronie internetowej gminy Giby oraz przy wjeździe na teren PSZOK.

III. Postanowienia końcowe:

1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u na miejscu lub pod numerem telefonu: 875162378

2. Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Giby, Giby 74A, 16-506 Giby

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej gminy Giby

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe