Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/106/12 Rady Gminy Giby

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) - Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Giby od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 16 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 0,12 - w wysokości 16 zł

2) o pojemności 0,24 - w wysokości 34 zł

3) o pojemności 1,1 - w wysokości 154 zł

4) o pojemności 2,5 - w wysokości 350 zł

5) o pojemności 3,6 - w wysokości 504 zł

6) o pojemności 7 - w wysokości 725 zł

7) o pojemności 16 - w wysokości 1657 zł

8) o pojemności 34 - w wysokości 3521 zł

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 0,12 - w wysokości 10 zł

2) o pojemności 0,24 - w wysokości 20 zł

3) o pojemności 1,1. - w wysokości 91 zł

4) o pojemności 2,5. - w wysokości 206 zł

5) o pojemności 3,6 - w wysokości 297 zł

6) o pojemności 7 - w wysokości 577 zł

7) o pojemności 16 - w wysokości 1319 zł

8) o pojemności 34 - w wysokości 2803 zł

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystościi porządku na terenie Gminy Giby określonym odrębną uchwałą oraz stawek określonych w § 2 ust. 1.

4. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie sumę iloczynów ilości pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych oraz surowcowych o określonej pojemności ustalonej zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Giby określonym odrębną uchwałą oraz odpowiednio stawek określonych w § 2 ust. 2.

5. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność przyjęta będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

6. Wzór deklaracji, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 5 określa odrębna uchwała.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giby.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe