Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/146/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Dobrzyniewo Duże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust.1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.[1]) ) oraz art. 12 § 2, § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz. 112, zm.[2]) ) na wniosek Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Dobrzyniewo Duże na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Dobrzyniewo Duże oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie, której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na uchwałę w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/146/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Numer obwodu głosowania

Okręgi wchodzące w skład granic obwodu

Siedziba obwodowych komisji wyborczej

1

Nowe Aleksandrowo,

Dobrzyniewo Fabryczne, Leńce,
Dobrzyniewo Kościelne, Ogrodniki, Bohdan
Letniki, Krynice, Podleńce

Wiejski Dom Kultury
w Nowym Aleksandrowie
tel. 85 7491-278

2


Dobrzyniewo Duże ul.Białostocka, Lipowa, Łąkowa, Ogrodowa, Klubowa, Sadowa, Spacerowa
Dobrzyniewo Duże ul. Żwirowa, Szkolna, Leśna Polna, Podleśna, Ełcka, Dębowa, Klonowa, Kościelna, Sosnowa, Świerkowa, Zagórna, Czterech Wiatrów

Gminne Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym
ul. Lipowa 71
tel. 85 7197-159

3


Obrubniki, Ponikła
Chraboły
Kulikówka, Kopisk, Szaciły
Kozińce, Zalesie, Borsukówka, Kobuzie, Nowosiółki
Wiejski Dom Kultury w Kozińcach

4


Pogorzałki, Rybaki
Gniła, Jaworówka,

Wiejski Dom Kultury
w Pogorzałkach
tel.85 7199-316

5Fasty ul. Białostocka

Fasty ul. Sz. Knyszyńska Zajazd, Skrajna, Rolna, Przytulna,Morelowa,Łąkowa,Akacjowa,Dobrzyniewska,
Polonijna
Fasty ul.Dzikowska, Dobra, Bajeczna, Hydroforowa, Giełdowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Przytorowa, Słoneczna, Wiosenna

Szkoła Podstawowa w Fastach
ul. Białostocka 5
tel.85 6532631


[1]) Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889

[2]) Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe