Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/105/12 Rady Gminy Janów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.)[1]) , Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż:

1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane:

- tworzywa sztuczne,

- papier i tekturę,

- szkło bezbarwne,

- szkło kolorowe,

- puszki aluminiowe i metale

2) odpady zbierane selektywnie takie jak:

a) tworzywa sztuczne,

b) papier i tektura,

c) szkło bezbarwne,

d) szkło kolorowe,

e) odpady zielone,

f) puszki aluminiowe i metale,

g) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie jak przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp.

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony,

m) styropian,

n) opakowania wielomateriałowe typu tetrapak,

o) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

p) folie (rolnicze, ogrodnicze, budowlane),


właściciele nieruchomości dostarczają samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (worka), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

3. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.

4. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych, umieszczoną w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janów.

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej - odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego puszek od właścicieli nieruchomości wymienionych pkt 1, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

3) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,

4) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, puszek od właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt 3, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanym w Poświętnym przyjmowane będą bezpłatnie rodzaje odpadów komunalnych wymienione w § 2 ust.1 pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe