Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/106/12 Rady Gminy Janów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.)[1]) , Rada Gminy Janów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat netto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem § 2, w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm3 - 40,00 zł.;

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm3 - 70,00 zł.;

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3 - 250,00 zł.;

4) za jednokrotne odebranie 1 m3 niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika KP-5, KP-7, KP-10 - 200,00 zł.;

2. Określa się górne stawki opłat netto za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: ok. 30,00 zł. za 1 m3.

§ 2. 1. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat netto za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji, z jednego pojemnika o objętości 120 dm3 - 30,00 zł.;

2) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji, z jednego pojemnika o objętości 240 dm3 - 50,00 zł.;

3) za jednokrotne odebranie zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji, z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3 - 170,00 zł.;

4) za jednokrotne odebranie 1m3 zmieszanych odpadów po przeprowadzeniu segregacji, z jednego pojemnika KP-5, KP-7, KP-10 - 150,00 zł.;

2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat netto za usługi, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczące odbierania selektywnie zebranych odpadów określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 60 dm3 - 5,00 zł;

2) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych (np. odpadów opakowaniowych) z jednego pojemnika o objętości 120 dm3 - 10,00 zł;

3) za jednokrotne odebranie wysegregowanych odpadów komunalnych (np. odpadów z remontu) z jednego pojemnika o objętości 1100 dm3 - ok. 20,00 zł;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczacy Rady


Stanisław Bakun


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe