Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/121/12 Rady Gminy Jaświły

z dnia 28 grudnia 2012r.

o nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.z 2012r., poz.642, poz. 908) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Bibliotece Publicznej Gminy Jaświły stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc załącznik do uchwały Nr XXIX/195/02 Rady Gminy Jaświły z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie wydania aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaświłach oraz nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 57, poz. 1269) oraz uchwała Nr XXII/103/09 Rady Gminy Jaświły z dnia 17 lutego 2009r. o zmianie uchwały w sprawie wydania aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły oraz nadaniu statutu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 70, poz. 700).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski


Załącznik do uchwały Nr XXI/121/12
Rady Gminy Jaświły
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

GMINY JAŚWIŁY

I. Przepisy ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły zwana dalej "biblioteką" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r., poz. 642, poz. 908);

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567);

3) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406);

4) niniejszego statutu nadanego przez organizatora - Gminę Jaświły.

§ 2. 1. Siedzibą biblioteki jest budynek Urzędu Gminy Jaświły, a terenem działalności jest gmina Jaświły.

2. Biblioteka jest odrębną jednostką organizacyjną.

§ 3. 1. Pieczęcią urzędową biblioteki jest pieczęć podłużna zawierająca nazwę biblioteki o treści " Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły".

2. Treść niniejszej pieczęci może być uzupełniona o adres biblioteki.

II. Cele i zadania biblioteki

§ 4. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz współdziała w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 5. Do podstawowych zadań biblioteki w zakresie obsługi bibliotecznej należy:

1) gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i opracowywanie materiałów bibliotecznych dobranych stosownie do potrzeb mieszkańców oraz niezbędnych do kształcenia i rozwoju kulturalnego,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, udzielanie wszechstronnej informacji i fachowego poradnictwa w doborze lektur

4) popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa w środowisku,

5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starym lub niepełnosprawnym oraz organizowanie obsługi bibliotecznej w placówkach pomocy społecznej,

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 6. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie finansowe realizacji podstawowych zadań określonych niniejszym statutem.

2. Biblioteka może prowadzić działalność usługową na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

3. Działalność gospodarcza biblioteki prowadzona jest w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

4. Biblioteka samodzielnie decyduje o wyborze form prowadzonej działalności gospodarczej.

III. Organizacja biblioteki i jej organy

§ 7. 1. Na czele biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Jaświły.

3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

1) Wójt Gminy w stosunku do Dyrektora Biblioteki,

2) Dyrektor Biblioteki w stosunku do pozostałych pracowników biblioteki.

4. Do czynności dyrektora przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda Wójta Gminy Jaświły.

§ 8. 1. Dyrektor biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników służby bibliotecznej.

2. Obsługę biblioteki pod względem prowadzenia spraw kadrowych zapewniać będzie referat organizacyjny i nadzoru Urzędu Gminy Jaświły.

3. Dyrektor i pracownicy winni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określonych w odrębnych przepisach.

§ 9. 1. W skład biblioteki wchodzą filie biblioteczne w Dolistowie Starym i Mikicinie.

2. W miarę potrzeby po uzyskaniu zgody Wójta Gminy, Dyrektor może tworzyć nowe komórki organizacyjne lub stanowiska pracy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania biblioteki

§ 10. 1. Organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez Wójta Gminy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.

§ 11. Przy bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym i opiniodawczym.

IV. Majątek i finansowanie

§ 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r., poz. 406).

2. Działalność biblioteki finansowana jest ze środków przekazywanych przez Gminę Jaświły, z dochodów własnych oraz innych źródeł.

3. Obsługę biblioteki pod względem finansowo-księgowym zapewniać będzie referat finansów Urzędu Gminy Jaświły.

§ 13. 1. Wysokość rocznej dotacji na działalność biblioteki określa Rada Gminy Jaświły.

2. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora - po zasięgnięciu opinii organizatora.

3. Pracownicy biblioteki wynagradzani są według zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze, zgodnie z regulaminem określonym przez Dyrektora.

V. Organy nadzoru

§ 14. 1. Nadzór merytoryczny nad biblioteką pełni Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Powiatowa Biblioteka w Mońkach.

2. Nadzór zgodnie z kryterium legalności, celowości, gospodarności nad biblioteką sprawuje Wójt Gminy Jaświły.

3. Dla przeprowadzenia czynności wynikających z przysługujących uprawnień nadzorczych, Wójt Gminy może wydelegować wskazanych przez siebie pracowników Urzędu Gminy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 2, mają prawo między innymi do:

1) wstępu do pomieszczeń biblioteki;

2) wglądu w dokumentację;

3) żądania stosownych wyjaśnień;

4) udziału w posiedzeniach organów biblioteki.

§ 15. 1. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba dokonująca czynności nadzorczych oraz Dyrektor Biblioteki.

2. Dyrektor ma prawo w terminie 3 dni zażądać stosownych sprostowań i uzupełnień, a w przypadku nie uwzględnienia ich - odmówić podpisania protokołu.

3. Wójt Gminy w oparciu o treść protokołu może wydać stosowne zalecenia.

VI. Postanowienia końcowe

§ 16. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe