Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/151/12 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 41 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach Rada Miasta postanawia co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze" w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/199/05 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/151/12
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siemiatycze

Rozdział 1.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

l) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

4) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

5) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;

6) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

8) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

9) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

l) zielone;

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

3) odpady opakowaniowe ze szkła w tym szkło bezbarwne i kolorowe;

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) popioły i żużel z palenisk domowych oraz nieczystości ze sprzątania nawierzchniutwardzonych nieruchomości

2. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust. l.

§ 2. l. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania.

§ 3. l. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;

3) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

4) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach w tym także w kompostownikach.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. l. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości między innymi przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. l, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

§ 6. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach w następujących kolorach:

l) zielonym, z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, o minimalnej pojemności 120 litrów;

2) żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe o minimalnej pojemności 120 litrów;

3) niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę o minimalnej pojemności 120 litrów;

4) brązowym, z przeznaczeniem na odpady zielone, o minimalnej pojemności 120 litrów;

5) szarym, z przeznaczeniem na popiół i żużel z palenisk domowych oraz nieczystości zesprzątania nawierzchni utwardzonych nieruchomości o pojemności 60 litrów wodniesieniu do zabudowy jednorodzinnej.

2. W zabudowie jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można stosować przezroczyste worki foliowe, w kolorach określonych w ust. 1, o pojemności 60 - 120 litrów.

3. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej należy wyposażyć w pojemniki na odpady zmieszane oraz minimum niebieski, żółty, zielony na odpady zebrane selektywnie.

§ 7. l. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, odpowiadających obowiązującym normom. Z wyjątkiem pojemników o których mowa w § 9 ust. 1, minimalna pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne wynosi 120 litrów.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 25 litrów na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 8 litrów na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litrów na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów;

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednakże nie mniej niż l pojemnik 120 litrów na lokal;

7) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko;

8) dla ogródków działkowych - 20 litrów na każdą działkę w okresie od l kwietnia do 31 października, poza tym okresem 5 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).

3. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 8. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 5 litrów na mieszkańca, w przypadku budynków wielorodzinnych;

2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, jeśli powstają na niej odpady, o których mowa w § l ust. 1 pkt 2 - 4, zobowiązany jest w związku z zapisem § l ust. 2, do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki do selekcji odpadów komunalnych.

§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, a na pozostałych terenach - w zależności od potrzeb.

§ 10. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym poddawaniu pojemników co najmniej raz w roku dezynfekcji. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

3. Pojemniki, o których mowa w § 8 ust. l, należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

4. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki na odpady przed posesję przed godz. 7 rano dnia, w którym odbierane są odpady.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) w zabudowie wielorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 2 razy w tygodniu (z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych);

b) odpady zebrane selektywnie:

- szkło, papier i tektura - 2 razy w miesiącu;

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu;

- odpady zielone - 8 razy w roku (luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad)

2) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu;

b) odpady zebrane selektywnie :

- szkło, papier i tektura - 1 raz w miesiącu;

- plastik, metal, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu;

- popiół i żużel z palenisk domowych - od 15 września do 15 maja - 2 razy w miesiącu w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu

- odpady zielone - 4 razy w roku (czerwiec, sierpień, wrzesień, listopad)

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne - l raz w tygodniu, z wyjątkiem nieruchomości, na których zatrudnionych jest poniżej 5 osób, w takim przypadku odpady zmieszane mogą być odbierane nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie;

4) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, odpady zebrane selektywnie - l raz w miesiącu

2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 12. 1. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku braku takich możliwości lub potrzeby oddania większej ilości tychże odpadów w wyznaczonych terminach zbiórki bądź poza wyznaczonymi terminami zbiórki o których mowa w § 1l ust. 1 pkt 2 lit. b, tiret czwarte należy dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. W zabudowie wielorodzinnej w razie potrzeby oddania odpadów zielonych poza wyznaczonymi terminami zbiórki o których mowa w § 1l ust. 1 pkt 1 lit. b, tiret trzecie należy dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są od mieszkańców w ramach zbiórek organizowanych 1 raz w roku oraz na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W zabudowie wielorodzinnej odpady te odbierane są raz w tygodniu.

5. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach oraz w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo zużyte baterie można przekazać do pojemników ustawionych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i Urzędu Miasta Siemiatycze.

7. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Dopuszcza się sporadyczne spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych, o ile nie stanowi to zagrożenia ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców.

§ 13. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych ( szamb ) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia uwzględniając następujące normy:

1) produkcja ścieków w gospodarstwach domowych - 3,0 m3/osoba/miesiąc.

2) usługi:

a) pralnie - 17,0 dm3 /kg bielizny/doba,

b) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/1 miejsce/miesiąc,

c) kawiarnie - 0,8 m3/1 miejsce/miesiąc,

d) sklepy spożywcze - 2,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

e) sklepy (poza spożywczymi) - 0,9 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

f) apteki - 3,0 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

g) przychodnie zdrowia - 0,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

i) zakłady usługowe inne - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

3) zakłady produkcyjne:

a) bez natrysków - 0,45 m3/1 zatrudniony/miesiąc,

b) z natryskami - 1,5 m3/1 zatrudniony/miesiąc.

§ 14. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy mają obowiązek przechowywania dokumentów potwierdzających realizację obowiązków związanych z usuwaniem odpadów przez okres jednego roku.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. l. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 16. l. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

5. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 17. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz oraz w obrębie następujących ulic:

1) Asnyka;

2) Akacjowej;

3) Andersa;

4) Brzozowej;

5) Bukowej;

6) Bursztynowej

7) Chopina;

8) Cerkiewnej;

9) Dąbrowskiego;

10) Dębowej;

11) Fiołkowej

12) Kasztanowej;

13) Klonowej;

14) Kościelnej;

15) Krótkiej;

16) Szarych Szeregów;

17) Legionów Piłsudskiego;

18) Lipowej;

19) Leśnej;

20) Leszczynowej;

21) Mickiewicza;

22) Miłkowskiego

23) Moniuszki;

24) Ogrodowej do. ul. Legionów Piłsudskiego;

25) Orzeszkowej;

26) Pałacowej;

27) Placu Jana Pawła II;

28) Przybyszewskiego;

29) Prusa;

30) Reja;

31) Reymonta;

32) Rogińskiego;

33) Sikorskiego;

34) Słowackiego;

35) Sosnowej;

36) Świerkowej;

37) Szpitalnej;

38) Ściegiennego;

39) Spacerowej;

40) Wierzbowej;

41) Wiśniowej

42) Wrzosowej;

43) Zaszkolnej;

44) Osiedle Zastawie;

45) Osiedle Muszkowie;

46) Osiedle Ciechanowieckie.

§ 18. Zezwala się na utrzymywanie drobnych zwierząt gospodarskich (ptactwa

domowego) w zabudowie jednorodzinnej z zapewnieniem właściwych warunków sanitarnohigienicznych.

§ 19. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się

utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniającychwymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.);

2) wszelka uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostanąograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;

3) prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposóbprzewidziany dla ścieków;

c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowlazwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzania

§ 20. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie miasta lub jego części.

§ 21. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Burmistrz Miasta Siemiatycze w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe