Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/449/12 Rady Miasta Białystok

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany statutu Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt.8 lit "i" art. 40 ust. 1 w związku z art. 92. ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r., Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281), art.11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1576, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz art.94 ust.1, art.97 ust.2, art. 180 ust.2 oraz art.230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz.1690 oraz z 2012 r. poz. 579) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Pogotowia Opiekuńczego w Białymstoku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LVII/700/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 196, poz.1906 i z 2010 r. Nr 190, poz. 2372) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Pogotowie Opiekuńcze zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku, dla której Miasto Białystok jest organem prowadzącym.";

2) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:

a) po ust. 1 dodaje się ust.1 a w brzmieniu:

"1a. W ramach zapewnienia wspólnej obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej, Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego kieruje Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą "Moje Miejsce" w Białymstoku i reprezentuje ją na zewnątrz.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie :

"4. Dyrektor Pogotowia dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Pogotowia i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W celu realizacji zadań statutowych Pogotowia i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku, Dyrektor Pogotowia, jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.";

3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podstawą gospodarki finansowej Pogotowia jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, uwzględniający również potrzeby i koszty finansowe Placówki Opiekuńczo Wychowawczej "Moje Miejsce" w Białymstoku.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe