Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 grudnia 2012r.

o zmianie uchwały Nr XXXI/175/10 Rady Gminy Krypno z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXI/175/10 Rady Gminy Krypno z dnia 24 lutego 2010 r.w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie wprowadza się następujące zmiany:

"§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 3. ust. 2 . Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w brzmieniu: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA KRYPNO KOŚCIELNE 23B, 19-111 Krypno, woj.podlaskie, NIP 546-12-95-645, REG.4521180004.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe