Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/107/12 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/155/06 Rady Gminy Trzcianne z dnia 23.02.2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/107/12
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, jednostki organizacyjne, osoby posiadające w zarządzie nieruchomości lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

2. Pojemnikach - rozumie się przez to także worki, kosze, kosze uliczne, kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

3. Punkcie selektywnego zbierania odpadów - miejscu wyznaczonym przez gminę w celu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury,

2) tworzyw sztucznych,

3) metali - drobnego złomu,

4) szkła kolorowego i bezbarwnego,

5) odpadów zielonych,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

8) zużytych baterii i akumulatorów,

9) budowlanych i rozbiórkowych,

10) przeterminowanych leków i chemikaliów,

11) zużytych opon,

12) odpadów zmieszanych, niezawierających odpadów wymienionych w pkt. 1-11.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz innych zanieczyszczeń w miarę powstających potrzeb.

2. W przypadku oblodzenia, część nieruchomości służących do użytku publicznego należy posypać piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Wymienione wyżej zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niezakłócających ruchu drogowym, a w przypadku braku takich miejsc - usunięte z nieruchomości.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w sposób gwarantujący odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy pojemnikach o minimalnej pojemności 60 l.

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w spełniających normy pojemnikach o minimalnej pojemności, w zależności od przeznaczenia:

1) Kosze uliczne - 30 l,

2) Budownictwo jednorodzinne - od 110 l do 660 l

3) Budownictwo wielorodzinne - od 1100 l do 2200 l

4) Placówki handlowe, usługowe i lokale gastronomiczne - od 240 l do 1100 l

5) Budynki użyteczności publicznej, place, parkingi, cmentarze - 1100 l.

6) Zakłady produkcyjne, rzemieślnicze - od 110 do 1100 l.

§ 7. Pojemniki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i odbierających odpady, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich.

§ 8. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne w szczególności śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji żrących i materiałów wybuchowych.

§ 9. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję co najmniej raz do roku oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym, w celu zapewnienia ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodne do nich dojście bądź dojazd.

§ 11. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej iż 1 raz w miesiącu.

3. W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek bezzwłocznego usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych po zakończeniu imprezy.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek, lub dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę bądź remont lub w przypadku niewielkiego remontu dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach.

8. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

9. Chemikalia oraz zużyte opony przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 15. Powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

§ 16. Organizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym regulaminem,

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie frakcje odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 17. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 3, natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne,

2) metale- drobny złom,

3) papier i makulaturę,

4) szkło kolorowe i bezbarwne,

5) odpady zmieszane.

§ 18. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 3:

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) styropian,

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady w opakowaniach cieknących.

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,

11) odpady komunalne zmieszane.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części lub przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb ma terenie gminy lub jej części.

3. W przypadku znacznego wzrostu populacji gryzoni lub na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostanie podjęta przez właściciela nieruchomości deratyzacja na określonych terenach i inne działania wskazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe