Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/126/12 Rady Gminy Płaska

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 poz. 567), oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r, poz. 391) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płaska w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/141/05 Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Płaska. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 29, poz. 368)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Ciężkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/126/12
Rady Gminy Płaska
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płaska

I. Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płaska.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, jednostki organizacyjne, osoby posiadające w zarządzie nieruchomości lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

2) Pojemnikach - rozumie się przez to także worki, kosze, kosze uliczne, kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych;

3) Punkcie selektywnego zbierania odpadów - miejscu wyznaczonym przez gminę w celu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie.

II. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) papieru i tektury,

2) tworzyw sztucznych,

3) metali - drobnego złomu,

4) szkła kolorowego i bezbarwnego,

5) odpadów zielonych,

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

7) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

8) zużytych baterii i akumulatorów,

9) budowlanych i rozbiórkowych,

10) przeterminowanych leków i chemikaliów,

11) zużytych opon,

12) odpadów zmieszanych, niezwierających odpadów wymienionych w pkt. 1-11.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich wystąpieniu oraz innych zanieczyszczeń w miarę powstających potrzeb.

2. W przypadku oblodzenia, część nieruchomości służących do użytku publicznego należy posypać piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Wymienione wyżej zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niezakłócających ruchu drogowym, a w przypadku braku takich miejsc - usunięte z nieruchomości.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczeń wód i gleby ani uciążliwości dla sąsiadów.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

III. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w spełniających obowiązujące normy pojemnikach lub oznakowanych workach o minimalnej pojemności 110 l.

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w spełniających normy pojemnikach o minimalnej pojemności, w zależności od przeznaczenia:

1) Kosze uliczne - 30l,

2) Budownictwo jednorodzinne - 110l,

3) Budownictwo wielorodzinne - 1100l,

4) Placówki handlowe, usługowe i lokale gastronomiczne - 1100l.

5) Budynki użyteczności publicznej, place, parkingi, cmentarze - 1100l.

6) Zakłady produkcyjne, rzemieślnicze - 1100l.

§ 7. Pojemniki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i odbierających odpady, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich.

§ 8. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne w szczególności śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji żrących i materiałów wybuchowych.

§ 9. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję co najmniej raz do roku oraz utrzymywane w należytym stanie technicznym, w celu zapewnienia ich szczelności.

IV. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodne do nich dojście bądź dojazd.

§ 11. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

3. W przypadku nieruchomości na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek bezzwłocznego usuwania odpadów oraz nieczystości ciekłych po zakończeniu imprezy.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w zależności od potrzeb w ramach organizowanych okresowo zbiórek, lub dostarczane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach zamówionych odpłatnie przez prowadzącego budowę bądź remont lub w przypadku niewielkiego remontu dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach.

8. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów.

9. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

V. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 15. Powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami w sposób niepowodujący uciążliwości.

§ 16. Organizacja selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym regulaminem,

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie frakcje odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 17. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 3, natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne,

2) metale- drobny złom,

3) papier i makulaturę,

4) szkło kolorowe i bezbarwne,

5) odpady zmieszane.

§ 18. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie frakcje odpadów komunalnych wymienione w § 3:

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) styropian,

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady w opakowaniach cieknących.

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,

11) odpady komunalne zmieszane.

VI. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części lub przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt.

VII. Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

VIII. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb ma terenie gminy lub jej części.

3. W przypadku znacznego wzrostu populacji gryzoni lub na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostanie podjęta przez właściciela nieruchomości deratyzacja na określonych terenach i inne działania wskazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe