Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/111/12 Rady Gminy Boćki

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28 , poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012r. poz. 567.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Boćki uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Boćki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne

2) selektywnie zbierane tworzywa sztuczne: opakowania metalowe, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, szkło białe i kolorowe oraz makulatura

3) popiół, żużel, piach

4) odpady zielone

5) odpady wielkogabarytowe

§ 3. Rodzaj oraz minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Boćki określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boćki

§ 4. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określona została w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boćki

§ 5. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zmieszane (niesegregowane),

2) papier i tekstylia,

3) tworzywa sztuczne, opakowania metalowe

5) szkło białe i kolorowe,

7) opakowania wielomateriałowe,

8) odpady zielone,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) zużyte opony,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogeny, świetlówki,

13) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowye,

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) popiół i żużel z palenisk domowych,

16) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach

17) bioodpady (odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady)

§ 6. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy oraz w szkołach i przedszkolach.

§ 7. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach.

§ 8. Chemikalia należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do punktów zbiórki zorganizowanych przez Gminę Boćki.

§ 9. 1. Odpady budowlane powstające na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i postępować zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boćki.

2. Odbiór odpadów komunalnych określonych w § 8 ust. 1 prowadzony jest odpłatnie przez wykonawcę usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Boćki wyłonionego w przetargu oraz przez innych uprawnionych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 10. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady komunalne do Gminnych Punktów.

§ 11. Wójt Gminy Boćki podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Boćki oraz w lokalnej prasie lokalizację Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, terminy ich otwarcia oraz wykaz frakcji odpadów odbieranych w tych punktach.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boćki.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe